Debatt

Dialog är bättre än lagar när hyreskrav utformas

Utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” som leds av Karolina Skog (MP) innehåller förslag om att lagreglera tillträdeskraven. Förslaget gynnar vare sig hyresvärden eller de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det skriver Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna och Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta.

”Vi som företrädare för Sveriges allmännyttiga och privata fastighetsägare som äger majoriteten av Sveriges hyresrätter vill att hyresmarknaden ska vara öppen och tillgänglig”.
”Vi som företrädare för Sveriges allmännyttiga och privata fastighetsägare som äger majoriteten av Sveriges hyresrätter vill att hyresmarknaden ska vara öppen och tillgänglig”.Foto: Sveriges allmännytta/Fastighetsägarna
Anders Holmestig
Anders Nordstrand
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den sociala bostadspolitiken behöver utvecklas för att ge fler tillgång till en bostad. Den statliga utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” är ett första viktigt steg. Men förslaget om att lagreglera vilka krav hyresvärdar får ställa på hyresgäster kommer stjälpa snarare än hjälpa.

Utredare Karolina Skog (MP) föreslår ett nytt mål om en socialt hållbar bostadsförsörjning, där alla har ett tryggt boende utifrån behov.

Marknaderna skiljer sig åt

Flera av förslagen tar sikte på att minska antalet hushåll som får sina bostadsbehov tillgodosedda genom socialtjänsten – genom att den ordinarie bostadsmarknaden görs mer tillgänglig för dem. Ett vällovligt syfte. Bland annat vill man sänka trösklarna in på bostadsmarknaden genom att tillträdeskraven, det vill säga de krav på en viss inkomstnivå eller typ av inkomst som hyresvärdar kan ställa på nya hyresgäster ska regleras i lag.

Hyresvärdars krav på en ny hyresgäst för att ingå hyresavtal ska ha ett berättigat syfte, vara lämpliga samt nödvändiga för att uppnå syftet. Men vad som är berättigat, lämpligt och nödvändigt skiljer sig åt mellan olika bostadsmarknader och för olika bostadsföretag i landet, och att i lag reglera detta, är svårt och ineffektivt. 

”Kan minska segregation”

Att införa en trubbig lagreglering kan kraftigt försvåra för hyresvärdar att anpassa tillträdeskraven till de egna förutsättningarna.

Vi som företrädare för Sveriges allmännyttiga och privata fastighetsägare som äger majoriteten av Sveriges hyresrätter vill att hyresmarknaden ska vara öppen och tillgänglig. Samtidigt måste hyresvärdar ha rätt att bestämma hur uthyrningen ska hanteras, vem som ska få hyra och vilka krav som ska ställas på en hyresgäst.

Tillträdeskraven ska säkerställa att en bostadssökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst och minimera hyresvärdens risk för uteblivna hyresbetalningar. Tillträdeskraven kan ibland användas för att påverka den socioekonomiska sammansättningen av boende för minskad segregation och ökad trygghet i ett bostadsområde.

Hyresvärdarnas rätt att anpassa

Att införa en trubbig lagreglering kan kraftigt försvåra för hyresvärdar att anpassa tillträdeskraven till de egna förutsättningarna. Därmed finns en risk att det blir svårare för fler att komma in på bostadsmarknaden. För att säkerställa att hyresgästerna kan fullgöra sina skyldigheter kan befintliga hyresgäster behöva prioriteras eller egna kösystem användas än mer som ett alternativ till bostadsförmedlingar. Vi kan också komma att se fler ombildningar till bostadsrätter.

De krav som ställs på hyresgäster måste vara rimliga och inte utestänga sökande i onödan. Därför gav vi 2018 ut en gemensam vägledning för detta. Karolina Skog pekar på värdet av att återkommande se över sina tillträdeskrav för att säkerställa att de är motiverade. Detta görs redan av många hyresvärdar.

Dialog viktigare än lag

Karolina Skogs utredning erbjuder inte svar på alla utmaningar.

Vi genomför regelbundet enkäter bland våra medlemsföretag om tillträdeskrav. De visar att flera företag under senare år förändrat kraven för att göra sina bostäder tillgängliga för fler, som lägre och mer flexibla inkomstkrav och ett större utrymme för individuella bedömningar. Men, mer kan göras och vi för löpande dialog med medlemsföretag om hur hyresbostadsmarknaden kan göras mer tillgänglig utan ökad risk eller avkall på rådigheten över fastigheterna.

Detta bidrar i större utsträckning till att tillträdeskraven ses över, än vad en lagreglering skulle göra. Så äventyra inte en idag fungerande process genom en lag som inskränker bostadsföretagens rådighet över vem som bor i deras hus.

Behoven som samhället i dag inte förmår möta på ett tillfredsställande sätt är stora. Tiotusentals hushåll har tillfälliga boendelösningar eller lever i akut hemlöshet. Karolina Skogs utredning erbjuder inte svar på alla utmaningar. Det är hon tydlig med i sitt betänkande och uppmanar till fortsatt arbete om hur bostadsmarknaden kan fungera bättre för fler. Vi medverkar gärna i detta, men hoppas att förslag som snarare försämrar än förbättrar, vilket är fallet med tillträdeskraven, läggs åt sidan.

Nämnda personer

Anders Holmestig

Vd Fastighetsägarna
Jur. kand (Uppsala uni., 1993)

Anders Nordstrand

Vd Sveriges allmännytta
(Socialhögskolan i Stockholm, 1985)

Karolina Skog

Rådgivare i bostads- och stadsutvecklingsfrågor på Stockholms Stadsmission, PR-byrån A Beautiful Soup och till EU-kommissionen
Fil. mag i humanekologi (Lunds uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00