Diakonia: Sverige bör ta ledarrollen mot skatteflykt

DEBATT. Regeringar världen över går miste om hundratals miljarder varje år på grund av skatteflykt och det är främst fattiga som drabbas. Sverige bör ta en ledande roll inom EU för att förhindra detta, skriver Penny Davies på Diakonia på årsdagen för Paradise papers-läckan. 

Av: Penny Davies,
Senior policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia
 
De så kallade Paradise Papers blev förstasidesnyheter runtom i världen den 5 november 2017. I miljontals läckta dokument avslöjades multinationella företags aggressiva skatteplanering med hjälp av slutna skatteparadis. Ett år senare kvarstår flera av problemen som möjliggör olika typer av skatteflykt. Det är hög tid för EU:s medlemsländer att enas om ökad insyn i multinationella företags verksamhet för att stoppa den globala skatteflykten.

Alla är förlorare  

Regeringar runtom i världen förlorar sammantaget över 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år på grund av företags aggressiva skatteplanering. Det visar statistik från organisationen Tax Justice Network. För utvecklingsländer är den årliga förlusten runt hundra miljarder dollar per år enbart genom en typ av företags skatteflykt. Det handlar om stora summor som skulle kunna investeras i exempelvis sjukvård, utbildning och infrastruktur. Vi är alla förlorare när skattemedel försvinner, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Det gäller framförallt kvinnor och flickor när sociala trygghetssystem uteblir. För att vi ska uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste skatteflykten få ett slut.

Öppenhet har många fördelar   

Skatteflyktsskandaler har duggat tätt på senare år: Paradise Papers 2017, Panamadokumenten 2016 och LuxLeaks två år innan dess. Skatteflykt möjliggörs av slutna skatteparadis och brist på insyn i multinationella företags verksamhet. I ett par års tid har ”offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag” diskuterats inom EU. I korthet innebär det att företagen ska rapportera vilka vinster de gör, vilka skatter de betalar och annan relevant information för varje land de är verksamma i. Det skulle göra det möjligt att se om de betalar en rimlig skatt i förhållande till den verksamhet de bedriver i respektive land. Att informationen är offentlig är avgörande för att ansvar ska kunna utkrävas, särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resur­ser saknas för att säkra att den följs.

Ökad öppenhet är inte bara positivt från ett rättighetsperspektiv. Allt fler investerare ser företagens bristande transparens vad gäller skattebetalningar som en risk. Tillgång till information bidrar till investerares möjligheter att fatta välgrundade beslut. Norges Bank, Investment Management, har exempelvis sagt att de förväntar sig att företag gör offentlig land-för-land-rapportering.

Land-för-land-rapportering är möjligt  

Diskussionen inom EU kring offentlig land-för-land-rapportering tycks tyvärr ha strandat. Det har nu gått två år sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag i april 2016, och över ett år sedan Europaparlamentet antog sin position i juli 2017. Sverige har inte gett stöd till offentlig rapportering med hänvisning till att detta skulle äventyra det utbyte av information som redan sker mellan skattemyndigheter inom ramen för OECD:s så kallade BEPS-projekt. Men offentlig rapportering finns redan för banksektorn inom EU. Den erfarenheten bevisar att det går. Forskning visar att det gett positiva resultat i form av ökade skattebetalningar av de multinationella banker som omfattas av rapporteringskravet.

Sverige bör agera nu 

 För att vi ska uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste skatteflykten få ett slut

Fem av åtta riksdagspartier svarade i Diakonias partiledarenkät inför valet att de ”kommer arbeta för gemensamma regler inom EU för offentlig land-för-land-rapportering för att motverka skatteflykt och öka allmänhetens insyn”. Det finns med andra ord en grund för politiskt samarbete kring denna fråga. Men med kommande val i Europaparlamentet i maj nästa år så ser utsikterna att nå enighet allt mörkare ut om inte Sverige och de andra medlemsländerna agerar nu. Vi uppmanar därför tillträdande regering att ta på sig ledartröjan och inom EU driva på för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag med syfte att motverka den globala skatteflykten.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00