Debatt

Den svenska modellen behöver inte ännu ett slag i ansiktet

Den svenska modellen är en principfråga som Johan Danielsson (S) måste stå upp för. Det är vi i de enskilda medlemsstaterna som är bäst lämpade att avgöra hur våra bostadsproblem ska lösas. Det skriver Marie Linder, Hyresgästföreningen.

”Utbredd bostadsbrist, höga hyreskostnader, trångboddhet och hemlöshet är problem som återfinns runt om i Europa. Men Johan Danielsson måste vara på sin vakt och värna den svenska modellen – också på hyresmarknaden.”
”Utbredd bostadsbrist, höga hyreskostnader, trångboddhet och hemlöshet är problem som återfinns runt om i Europa. Men Johan Danielsson måste vara på sin vakt och värna den svenska modellen – också på hyresmarknaden.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Marie Linder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den stora bostadsbristen i många av EU:s medlemsländer blir nu smärtsamt aktualiserad i kölvattnet av Rysslands blixtattack på Ukraina. Miljoner på flykt, i behov av skydd och trygg plats att bo, är en akut påminnelse om att frågan om bostadsbristen inom EU är långt ifrån löst.

Inflytande över sin egen bostadspolitik

Tisdag den 8 mars träffar bostadsminister Johan Danielsson (S) EU:s övriga bostadsministrar i Nice. Det är ett angeläget möte, inte bara utifrån dagens allvarliga situation. Bostadsbristen är en av många frågor på agendan. I ena vågskålen ligger mer överstatlighet och mindre självbestämmande för medlemsstaterna. I andra ett EU som fungerar som en enande och samordnande kraft.

Ingen vet ännu vad utfallet av mötet kommer att bli. Vi befarar att EU kommer gå i en riktning som begränsar medlemsstaternas inflytande över sin egen bostadspolitik. Det tycker vi är helt fel. Den svenska modellen behöver inte ännu ett slag i ansiktet.

Den sociala pelaren

EU har genomgått flera kriser som slagit hårt mot EU-medborgarna, och ett svar på detta är skapandet av den sociala pelaren. Den är ett viktigt steg i insikten att frihandel och tillväxtpolitik måste gå hand i hand med en social välfärd.

De som lever under dåliga villkor får det inte bättre för att de som har det bra får det sämre.

Den sociala pelaren lovar rimliga sociala villkor över hela EU. Men få kan ha undgått den hetsiga debatt om EU:s förslag om minimilöner som den sociala pelaren lett till. Och samtidigt som minimilöner diskuteras, pågår inom EU en växande debatt om bostadspolitiken och de stora sociala konsekvenserna som kommer av den omfattande bostadsbrist som många av EU:s länder lider av. EU har en viktig roll i att koordinera och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna. Men det är vi i de enskilda medlemsstaterna som är bäst lämpade att avgöra hur våra bostadsproblem ska lösas.

Den svenska modellen

Det är positivt att frågorna lyfts. Utbredd bostadsbrist, höga hyreskostnader, trångboddhet och hemlöshet är problem som återfinns runt om i Europa, och som ökat i pandemins spår. Men samtidigt måste du Johan Danielsson vara på din vakt och värna den svenska modellen – också på hyresmarknaden.

Den svenska modellen bygger på att bostadsmarknadens parter har stort eget ansvar över hyressättningen med liten statlig inblandning. För hyresvärdarna har det inneburit garanterad och konstant avkastning medan hyresgästerna fått trygga boenden, ett starkt konsumentskydd, och en stabil långsiktig hyresutveckling.

Stå upp för principfrågan

Förra året antog Europaparlamentet ett initiativbetänkande om tillgången till anständiga och prisvärda bostäder. Det är positivt att dessa frågor lyfts högre på den politiska dagordningen. Men här ser vi också en tydlig risk. För oss är det avgörande att övergripande ambitioner inom EU-systemet inte i nästa skede innebär att vår svenska hyresmodell hotas i grunden. Den kontinentala modellen med ”social housing” och marknadshyror är det som ligger närmast till hands när EU skapar nya övergripande system. Det vore ett tydligt brott med vår egen modell. De som lever under dåliga villkor får det inte bättre för att de som har det bra får det sämre.

Vi har redan sett exempel på hur välmenade ambitioner kan slå fel när de möter verkligheten i olika medlemsstater. Det gäller inte minst EU:s förslag om att reglera minimilöner som, rätteligen, mött hårt motstånd hos både näringsliv och i fackföreningsrörelsen. Det finns stora risker att bostadspolititiken går samma framtid till mötes.

Vissa frågor löser vi bättre på nationell nivå och närmre medborgarna, det är en av grundprinciperna inom EU, och den måste vi tillsammans stå upp för. Den svenska modellen är en principfråga som du Johan Danielsson måste stå upp för när du möter dina kollegor i Nice.

Nämnda personer

Johan Danielsson

Kandidat till EU-parlamentet (S)
Pol. mag i statsvetenskap (Linköpings uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00