Debatt

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

DEBATT. Regeringen behöver tydligt signalera riktningen för vildsvinsförvaltningen. Bland annat borde småskalig försäljning av vildsvinskött tillåtas, skriver Torbjörn Larsson, SJF och Palle Borgström, LRF. 

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet och Palle Borgström, riksförbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet och Palle Borgström, riksförbundsordförande Lantbrukarnas RiksförbundFoto: Magnus Rydholm/Anders Deros
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet
Palle Borgströmriksförbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Det råder en bred samsyn i frågan om att vildsvinen behöver förvaltas effektivare. Stammen breder ut sig geografiskt och även om jägarna under år 2017 fällde över 100 000 vildsvin, kan det lokalt vara stora problem. Skador på gröda, mark och maskiner är kostsamt och försvårar för de lokala näringarna. Detta måste hanteras och det måste ske omgående.

Tillåt småskalig försäljning av vildsvinskött

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund lämnade i mars in en gemensam hemställan till regeringen gällande småskalig försäljning av vildsvinskött, det vill säga att jägare ska få sälja kött direkt till konsumenter och företag utifrån ett specifikt regelverk.

Under förra veckan höll regeringen ett rundabordssamtal om vildsvinsförvaltningen, med flera aktörer i frågan. Ett bra initiativ, men det räcker inte. Frågan om afrikansk svinpest togs upp och även här finns en samsyn i betydelsen av att ha en hög beredskap för hantering av denna sjukdom.

Stimulera avskjutningen

Våra beslutsfattare har ett ansvar gentemot såväl lantbrukare som jägare att undanröja de flaskhalsar som finns gällande förvaltningen av vildsvin.

Våra organisationer önskar en tydligare signal från regeringen om riktningen för vildsvinsförvaltningen. Förutom småskalig försäljning anser vi att det är viktigt att öka efterfrågan på vildsvinskött och marknadsföringen. Dessutom bör man se över hur man kan tillåta fler tekniska hjälpmedel så att förvaltningen blir mer effektiv och stimulera avskjutningen.

Undanröj flaskhalsarna

Våra beslutsfattare har ett ansvar gentemot såväl lantbrukare som jägare att undanröja de flaskhalsar som finns gällande förvaltningen av vildsvin. En sådan är möjligheten för jägare att i mindre skala, efter genomgången utbildning och trikintest av köttet, få sälja vildsvin vidare till konsumenter och näringsidkare. I dag är detta förbjudet, men i den hemställan våra organisationer lämnade in i våras finns goda förslag på lösningar. Lösningar som fungerar framgångsrikt i andra länder inom EU sedan flera år. Förslaget ger dessutom möjlighet till framväxt av lokala näringar inom förädling av viltkött samtidigt som skadorna vildsvinen
åsamkar effektivare kan begränsas.

Vi hoppas nu att regeringen och ansvariga myndigheter prioriterar vildsvinsförvaltningen och snabbt genomför nödvändiga regeländringar.

Nämnda personer

Palle Borgström

Förbundsordförande LRF
Lantmästarexamen Sveriges lantbruksuniversitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00