Civilförsvarsförbundet: Brister i kommunernas beredskap

DEBATT. Den kommunala beredskapen när det gäller förnödenheter är bristfällig och ibland obefintlig. Kommuner och landsting borde ha en klara av att försörja sina invånare i 30 dagar, skriver Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet.

Av: Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet

I lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) anges vad som åligger kommunerna.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunerna har ansvar för att det görs risk- och sårbarhetsanalyser i alla verksamhet som förekommer inom kommunens geografiska område, d.v.s. inte bara av den egna verksamheten utan också av den som bedrivs av myndigheter och näringsliv.

Kommunerna har ett informations- och samordningsansvar för alla aktörers verksamhet som kan påverka samhällets funktionalitet samt ansvar för information till allmänheten.

I varje kommun finns en Krisledningsnämnd som vid behov aktiveras på ordförandens begäran.

När det gäller livsviktiga förnödenheter (vatten, mat, el och värme) föreskrivs att kommunen ska ”vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor” (3 kap. 3 § 1.)

Moderna samhället sårbart

Kommunerna gör alltså risk- och sårbarhetsanalyser och med dem som grund upprättas beredskapsplaner som via länsstyrelserna skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunerna åläggs också att öva, men detta sker oftast i alltför begränsad omfattning. Då det övas är inte alltid den frontpersonal, som ska göra jobbet i händelse av en kris, involverad. Ofta ser man krishanteringen mest som en ledningsfråga utan att involvera den personal som ska göra jobbet.

Det moderna samhället är sårbart. Kommunal räddningstjänst arbetar dagligen med att ta hand om olyckor och bränder. Beredskap för extraordinära händelser kräver dock en särskild beredskap. Det kommunala ansvaret är stort – helt enkelt eftersom händelserna inträffar just på lokal nivå. Det kan handla om kärnteknisk olycka, stort elavbrott i egna kraftbolag, vattenförsörjning vid brist, skydd mot översvämningar och livsmedelsförsörjning för utsatta och beroende grupper.

Vid höjd beredskap måste vissa kommuner vara beredda att ta ett försörjningsansvar för i militära förband som grupperats i kommunen. Hur många kommunpolitiker har funderat på det?

Otillräcklig beredskap

Den kommunala beredskapen när det gäller förnödenheter är idag otillräcklig, oftast obefintlig. Kommunala beredskapslager saknas helt.

Varje dag tillagas cirka tre miljoner portioner mat i offentliga storkök. Dessa kök arbetar idag enligt marknadens just in time, med dagliga leveranser. Beredskapen omfattar vanligtvis bara en-två dagar. Det finns kyl och frys (som inte fungerar vid elavbrott), men inga egentliga skafferier. Om staten förutsätter att hushåll med vuxna, friska och arbetsföra människor ska kunna klara sig själva i minst 72 timmar vid en kris, så borde motsvarande krav riktas till kommunerna för dem de har ansvar för. Eller ännu hellre: kommuner och landsting borde ha en livsmedelsberedskap på i storleksordningen 30 dagar. Lagstiftningen när det gäller kommunernas försörjningsberedskap behöver skärpas.

Viktig resurs

Civilförsvarsförbundet bygger tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer och med ekonomiskt stöd från MSB upp en frivilligresurs med avtalat stöd för den kommunala krisberedskapen. Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett viktigt stöd för uthållighet vid kris. Kommunerna har redan i vardagen en personalmässigt slimmat organisation och behöver förstärkning vid kris.

Civilförsvarsförbundet rekryterar och utbildar ledare, ansvariga och medlemmar i FRG. FRG är en viktig resurs vid uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar som äntligen är på gång.

Forrige artikel "478 tunga skäl för ökad resurshushållning" Næste artikel Eva Åkesson: Förslagen andas ytterligare styrning från staten Eva Åkesson: Förslagen andas ytterligare styrning från staten
  • Rapportera

    Eva Rundkvist · Kommunikationsrådgivare, MSB

    MSB heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

    Mindre faktafel i Sven Lindgrens artikel som jag är aäkwr att han inte misstycker om man ändrar.
    Vänligen Eva Rundkvist, kommunikationsrådgivare, MSB

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.