C: Dags att uppgradera det nationella rättighetsskyddet

DEBATT. Förslaget som Kommittén om grundlagsskadestånd lämnat till regeringen är mycket goda nyheter för alla som vill att skyddet av våra grundlagsfästa fri- och rättigheter förstärks och befästs. Det skriver Linda Modig (C), ledamot av kommittén. 

Linda Modig (C)
Riksdagsledamot, talesperson för konstitutionella frågor och demokrati och ledamot av Kommittén om grundlagsskadestånd


I dag föreslår den parlamentariska Kommittén om grundlagsskadestånd att enskilda ska få rätt till skadestånd när staten kränkt någons grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Detta är ett välkommet och nödvändigt steg i rätt riktning för att säkerställa att våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter får fullt genomslag i Sverige.

Inskränkningar i äganderätten

Redan 2014 meddelade Högsta domstolen i två olika domar att staten kan bli skadeståndsskyldig vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, men någon sådan uttrycklig lagstadgad rätt har inte funnits.

En av Högsta domstolens domar handlade om fisket i Torne älv. Domstolen kom då fram till att grundlagens egendomsskydd innefattar en allmän princip om rätt till skadestånd för vissa typer av inskränkningar i äganderätten. Trots detta så upplever samma fiskare i Haparanda skärgård, som stred för sin rätt till ersättning ända upp till Högsta domstolen – och vann – fortfarande samma typ av inskränkningar i äganderätten. Återigen så nekas de ersättning, medan ansvariga myndigheter uppmanar dem att stämma staten. Igen.

En tydlig förbättring

Fallet med fiskarna i Torne älv visar att även om kommitténs förslag om grundlagsskadestånd blir lag, så kommer enskildas möjligheter att få ersättning för överträdelser av deras fri- och rättigheter att begränsas av dyra och tidskrävande processer. Men trots dessa svårigheter skulle en lagstadgad rätt till grundlagsskadestånd ändå vara en tydlig förbättring – och en välkommen sådan. Sedan 2018 har skadeståndslagen dessutom gett rätt till skadestånd för överträdelser av Europakonventionen. Kommitténs arbete har genomsyrats av ambitionen att samma tydliga skydd ska gälla även för de fri- och rättigheter som värnas i grundlagen.

Uppgradera rättighetsskyddet

Högsta domstolen har gjort tydligt att enskilda som lidit skada när det allmänna har kränkt deras grundläggande fri- och rättigheter inte är rättslösa. Ska då andra som finner sig i liknande situationer inte få veta att de har rätt till skadestånd? Ska då de myndigheter som ansvarar för att upprätthålla grundlagens rättighetsskydd sväva i ovisshet om när de riskerar skadeståndsansvar? Nej, självklart ska det inte vara så.

Därför behövs en lagstiftning som tydliggör hur och när det finns en rätt till grundlagsskadestånd. Att det dessutom redan finns en rätt till skadestånd för överträdelser av de fri- och rättigheter som garanteras i Europakonventionen är ännu ett skäl att uppgradera det nationella rättighetsskyddet. Svensk rätt ska självklart inte ha sämre rättighetsskydd än europeisk rätt.

Många frågetecken kvar

Kommitténs förslag innebär svåra överväganden hos framförallt de domstolar som ska tillämpa den nya lagstiftningen. Vilka typer av överträdelser ska ge rätt till skadestånd? Hur ska man inledningsvis förhålla sig till en ny ordning innan vägledande praxis finns att luta sig emot i det enskilda fallet? Och ska överträdelser av de fri- och rättigheter som regleras i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna hanteras på samma sätt som de i regeringsformen?

Kommittén har varken haft i uppdrag, eller möjlighet, att räta ut alla dessa frågetecken. Inte desto mindre är det förslag som nu lämnats till regeringen mycket goda nyheter för alla oss som vill att skyddet och vikten av våra grundlagsfästa fri- och rättigheter förstärks och befästs.

Beslutskedja: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

31/8
2018
19/8
2020
19/8
2020
14/12
2020

Forrige artikel Debatt: Har landets politiska system orsakat de många dödsfallen? Debatt: Har landets politiska system orsakat de många dödsfallen? Næste artikel Replik: Energirenovera gärna – men ge rätt incitament att energieffektivisera Replik: Energirenovera gärna – men ge rätt incitament att energieffektivisera
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Myndigheternas beslut är ogiltiga.

  Enligt EUs grundlag skall politiskt ansvar kunna utkrävas för alla myndighetsbeslut. Men Sverige tillämpar inte EUs grundlag när regeringen kan hävda att den inte kan ta ansvar för en enskild myndighets beslut. Samtidigt har tjänstemannaansvaret avskaffats.

  Det utnyttjar statsbyråkratin till att fatta vilka beslut som helst och tvinga in medborgarna i långa processer om de vill behålla sin rätt och egendom. Detta är utbrett inom skogsbyråkratin. Förmodligen får det inget slut föraren frågan tas upp av EU-komissionen på samma sätt som komissionen granskar andra förbrytelser mot EUs grundlag. Sverige försöker kringgå EUs grundlag på samma sätt som Polen och Ungern.

  Varför tar inte centerpartiet initiativ till en lagändring där Riksdagen beslutar att myndigheten i sina beslut skall efterleva de prejudikat som etablerats. Varför väcker inte centerpartiet misstroende mot statsrådet till vars ansvarsområde myndigheten tillhör? Regeringen kan mycket väl fatta beslut om att Högsta domstolens beslut skall vara prejudicerande.
  Jag är övertygad om att man lätt skulle få majoritet för att sådant misstroendevotum både bland andra partier och allmänheten. Förmodligen skulle regeringen omgående se till att myndigheterna slutar med sina övergrepp. Gör statsbyråkratins övergrepp till valfråga i nästa valrörelse!

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Skall skattebetalarna betala för att myndigheterna begår övergrepp mot medborgarna?

  Skall skattebetalarna betala för att myndigheterna begår upprepade övergrepp mot medborgarna? Är det inte de statstjänstemän som begår övergreppen som skall betala? Varför är statsbyråkratin befriad från ansvar ? Det är ingen annan i Sverige om man inte anses vara otillräknelig.

  Statsbyråkratin har i skydd av sin ansvarsbefrielse medvetet börjat fatta olagliga beslut. Den som får betala är medborgarna och skattebetalarna. Regeringen kan om den vill gripa in och rätta myndigheten. Det vägrar regeringen, tydligen med stöd av C och L. Är de liberala partier? De borde inte acceptera att skattebetalarna finansierar en ansvarslös statsbyråkratis övergrepp mot företag och medborgare. Kräv att regeringen omedelbart stoppar statsbyråkratins maffiametoder och inför sedan tjänsteansvar.!

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.