Debatt

Begränsa inte användningen av skogsrester för produktion av värme och el

Det är inte ansvarsfullt att försvåra och begränsa användningen av skogsbränslen på det sätt EU-parlamentet föreslår. Det skriver företrädare för Energiföretagen, LRF, Skogsindustrierna, Svebio och Svenska Trädbränsleföreningen.

Kraftvärmeverket i Enköping, en anläggning som producerar både el och fjärrvärme av biobränsle.
Kraftvärmeverket i Enköping, en anläggning som producerar både el och fjärrvärme av biobränsle.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges regering ser energikrisen som en av sina tre högst prioriterade frågor. Men vid sidan av de satsningar som har presenterats, måste regeringen också vända blicken mot EU och säkerställa att vi kan fortsätta använda bioenergi till el, värme och transporter.

Fakta

Viveca Beckeman
vd Skogsindustrierna
Åsa Pettersson
vd Energiföretagen Sverige
Palle Borgström
ordförande Lantbrukarnas riksförbund
Gustav Melin
vd Svebio
Bertil Leijding
ordförande Svenska Trädbränsleföreningen

Vi står mitt i en energikris och i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa på 40 år. Länsstyrelser varnar för energifattigdom där hushåll kan tvingas välja mellan varmt hus eller varm mat och företag står på ruinens brant. Samtidigt förhandlar EU:s institutioner om en uppdatering av Förnybartdirektivet som, om EU-parlamentets förslag antas, skulle innebära att energiproduktion med biobränslen allvarligt missgynnas. En mycket dålig nyhet för Sveriges energiförsörjning.

Att begränsa användningen av skogsrester för produktion av värme och el i effektiva anläggningar kommer förvärra energikrisen, öka Sveriges och EU:s beroende av fossila bränslen och göra det svårare att nå klimatmålen.

Begränsningar kommer förvärra energikrisen

Sveriges klimatomställning och energiförsörjning riskerar att hämmas av EU-parlamentets negativa syn på skogliga biobränslen. Parlamentet vill införa restriktioner mot primära skogsbränslen, inkluderat grenar, toppar, ris och skadat eller klent virke från skogsavverkning. Man vill också börja fasa ned användningen av dessa primära skogsbränslen fram till 2030.  

Värme och el som produceras av hållbart uttag av skogsrester har en avgörande roll, inte bara för att uppnå klimatmålen utan även för energisäkerheten i Sverige och EU. Att begränsa användningen av skogsrester för produktion av värme och el i effektiva anläggningar kommer förvärra energikrisen, öka Sveriges och EU:s beroende av fossila bränslen och göra det svårare att nå klimatmålen. Därför måste Sveriges nya regering göra sitt yttersta för att rester från skogen inte ska beläggas med restriktioner och på sikt fasas ut.

Centralt i förhandlingarna är de så kallade hållbarhetskriterierna. De syftar till att minimera risker vid användning av skogliga biobränslen, såsom minskat kolförråd i skogen eller negativ påverkan på biologisk mångfald. Enligt kommissionens forskningsorganisation, Joint Research Center, JRC, är dock de befintliga hållbarhetskriterierna tillräckliga för att hantera dessa risker. 

Otydligt förslag

JRC:s rapport om skogliga biobränslen pekar till och med ut en rad möjliga vägar för att öka användningen på ett hållbart sätt. Även i FN:s klimatpanelsscenarier är det uppenbart att bioenergi är viktig i klimatomställningen.

Trots detta har Europaparlamentet föreslagit att begränsa hur stor andel primära skogsbränslen som ska få räknas till olika förnybartmål. Därtill inskränks möjligheterna att ge statsstöd till skogsbränslebaserade energiprodukter. Förslaget innehåller otydligheter och motsägelser och saknar en konsekvensanalys för hur klimat- och förnybartmål påverkas.

Förslaget kommer avskräcka från investeringar i klimatlösningar baserade på primära skogsbränslen. Det drabbar biodrivmedel till transporter, industrins omställning till fossilfrihet, kraft- och värmeproduktion samt samt möjligheter för storskalig bio-CCS. Enligt industrins klimatfärdplaner och Fossilfritt Sveriges biostrategi är skogsbränslen en grundförutsättning för att genomföra klimatomställningen, och enligt ett gediget kunskapsunderlag från forskare och myndigheter kan uttaget öka på ett hållbart sätt utan risk för den biologiska mångfalden eller klimatet.

Sveriges energiförsörjning riskeras

Det är inte ansvarsfullt att försvåra och begränsa användningen av skogsbränslen på det sätt EU-parlamentet föreslår. Att minska investeringarna i biobaserad produktion av el, värme, biooljor och biodrivmedel är ett allvarligt misstag, som skulle öka beroendet av importerad fossil energi, hota infrastrukturen i det svenska bioenergisystemet och på sikt riskera att fördyra el, värme och drivmedel.

Därför skickar vi nu en uppmaning till vår nya regering att tydligt försvara bioenergins roll i det svenska energisystemet i förhandlingarna om det nya direktivet. Konsekvenserna av förslaget är oacceptabla och riskerar både Sveriges energiförsörjning och klimatmål.

Nämnda personer

Viveka Beckeman

Vd, Skogsindustrierna
jur. kand (Lunds uni.)

Åsa Pettersson

Vd Energiföretagen
Master i statsvetenskap (Lunds uni. 2000)

Palle Borgström

Förbundsordförande LRF
Lantmästarexamen Sveriges lantbruksuniversitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00