Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat

SOCIALTJÄNSTLAGEN. Socialtjänsten ska få fatta fler beslut om klienterna, politikerna i socialnämnden färre. Det är målet för utredaren Margareta Winberg.

Margareta Winberg utreder socialtjänstlagen.
Margareta Winberg utreder socialtjänstlagen.Foto: Riksdagen
Johanna Alskog

Det är en ganska stor utredning hon har fått i uppdrag av regeringen att ro i land. Det konstaterar Margareta Winberg som i april i år fick uppdraget att göra en översyn av socialtjänstlagen, Sol. Men det är dessutom en mycket efterlängtad utredning, lagen har i dag 30 år på nacken.

Berör många

Margareta Winberg och hennes medarbetare har inlett med att vara ute en hel del och träffa berörda, bland annat på Socionomdagarna och Socialchefsdagarna. Hon berättar om hur buss efter buss fylld med socialchefer anlände till Socialchefsdagarna, för att illustrera att mångas arbete styrs av Sol.

– Det finns så många välfärdsarbetare runtom i Sverige och det finns ett så stort intresse för den här utredningen, säger hon till Altinget.

Det är som sagt ett rejäl översyn som ska göras, men dagens grund ska följa med in i framtiden. Det vill säga socialtjänstens portalparagraf (se faktaruta).

Fakta
Margareta Winberg
- är regionfullmäktiges ordförande (S) i Region Jämtland
- var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003
- har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister
- var Sveriges ambassadör i Brasilien åren 2003-2007

– De värdena ligger fast, men skrivningen ska justeras något, till exempel ska jämställdhet lyftas in, säger Margareta Winberg.

Ändra perspektivet

Däremot ska utredningen försöka sig på vad Winbeg kallar för "en perspektivförskjutning" för socialtjänsten.

Vi lyssnar, vi frågar, vi tar emot input.

Margareta Winberg om att utredningen nu är ute och träffar berörda, profession och brukare

 – Från dagens tunga akuta insatser, där fokus har hamnat mycket i dag, till mer förebyggande insatser. Mer strukturella åtgärder, mindre på individnivå, säger hon.

Hon berättar att utredningen arbetar med ett underlag kring förebyggande insatser, ett underlag som snart ska presenteras för utredningens sakkunniga och experter. Här är anslaget brett, från samhällsplanering och var socialtjänsten är lokaliserad till samarbete med skola, förskola och barnavårdscentralen. I mars ska utredningen presentera ett delbetänkande, men i det här skedet utan konkreta förslag.

– Målet är att socialtjänsten kan arbeta förebyggande, så att man kan undvika att använda socialtjänstlagen som myndighetsutövning, säger Margareta Winberg.

Göra det enklare

Utredningen har i sitt uppdrag att öka tillgängligheten till insatser och göra det enklare. Det vill säga att alla insatser inte ska kräva den omfattande utredning som krävs i dag. 

– Man ska kunna gå in tidigare om det uppstår något problem. Det ska bli enklare att göra en insats som inte kräver dokumentation.

Just de stora kraven på dokumentation i arbetet är en fråga som professionen ofta lyfter i de möten Margareta Winberg har haft.

– Återkommande handlar det om hur lite man kan ägna åt klienterna, hur mycket man måste skriva. "För vem skriver ni?" frågar jag ibland. "För Ivo" vågar en del svara. Så var väl inte tanken? säger hon. 

I mötena med brukarorganisationerna handlar synpunkterna mycket om det som inte fungerar inom socialtjänsten. I mötena med professionen handlar det om arbetssituationen.

– De talar om hur de arbetar och hur de skulle vilja arbeta; hur styrda de är av ekonomiska förusättningar. En annan återkommande fråga är politikens roll visavi professionen. Det finns en önskan från professionen att det ska vara på ett annat sätt, säger Margareta Winberg.

Minska politikernas inflytande 

I dag fattas många beslut om exempelvis omhändertagande av barn eller tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare av socialnämndens politiker. Här har utredningen i uppdrag att se om det bör ske en förändring.

 

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET VÅRD&HÄLSA. TECKNA GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

Dokumentation

Regeringens instruktioner till utredaren

"De grundläggande mål, principer och värderingar som präglade 1980 års socialtjänstreform och som präglar dagens socialtjänstlag ska ligga fast och kunna hävdas vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Det gäller principerna om helhetsyn, kommunens yttersta ansvar, den enskildes ansvar för sin och andras situation, tillvaratagandet av den enskildes resurser och den enskildes aktiva deltagande i samhällslivet. Den enskildes delaktighet, självbestämmande, integritet och rättsäkerhet ska även framöver vara grundpelare i socialtjänstlagen."

 

Utredaren ska se över

  • socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
  • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner
  • en hållbar socialtjänst som främjar förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser
  • hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer
  • socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn
  • en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorgen.
  • möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser och förenkla handläggningen

Läs hela kommittédirektivet Översyn av socialtjänstlagen 2017:39



E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00