"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.

Leif Öster
Skogsägare, sakkunnig i Skogsstyrelsens sektorsråd och regeringens programråd för nationellt skogsprogram


Ofta kritiseras politiker och myndigheter i debatten om hur våra skogar ska brukas. Men vi skogsägare har också ett stort, för att inte säga det största ansvaret. Så hur väl lever skogsbranschen själv upp till vårt sektorsansvar och frivilliga åtaganden?

Unika skogar försvunnit

För nu visar det sig att enorma arealer skyddsvärd skog i nordvästra Sverige har avverkats sedan år 2000. SVT Aktuellt berättade den 12 juni att 55 000 (!) hektar värdefulla skogar har avverkats i denna tredjedel av riket. Och detta är skogar som enligt samhällets förväntningar borde ha sparats. Även de senaste årens regeringar har upprepade gånger sagt att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Ändå har vi fått 55 000 hektar nya hyggen i nordväst, där värdefulla och unika skogar nyligen stått.

Det var en slump att vi medborgare fick kännedom om dessa avverkningar. Skogsstyrelsen gjorde här för cirka 20 år flera totala inventeringar av värdefulla skogar men utan att registrera dem. När inventerarna nu i samband med en annan inventering kom tillbaka, fattades dessa 55 000 hektaren. De var kalhyggen nu.

Inventeringen som ströks

Vi skogsägare vill göra rätt, men kunskapen saknas oftast om vad som är skyddsvärt. Därför är det olyckligt att inget alternativ till den i januariöverenskommelsen nedlagda nyckelbiotopsinventeringen har presenterats. Här har regeringen ett ansvar.

Inventering är centralt för att identifiera skogar med höga naturvärden i Sverige och en stor del av nyckelbiotoperna återfinns i nordvästra Sverige. Man kan naturligtvis tvista på detaljnivå om vad som är en nyckelbiotop. Men bland dessa 55 000 hektar fanns helt unika skogar med skyddsbehov långt över lägsta nivå. Med andra ord, det har avverkats skogar som aldrig skulle ha avverkats och som inte kan återuppstå. Hur kunde det bli så? Svaret är att det saknas kunskap på många håll:

 1. Först har skogsägarna som avverkat brutit mot sitt  eget kunskapskrav enligt miljöbalkens kap 2 , 2 §. Där framgår att det är verksamhetsutövaren som ska ha tillräcklig kunskap om hur bland annat hur åtgärden påverkar miljön och kan skyddas. Är det värdefulla skogar som avses ska detta framgå av avverkningsanmälan. Detta har uppenbarligen inte skett.

 2. Men även de certifierade bolagen och skogsägareföreningar som har avverkat här ska ha god kännedom om de skogar man vill avverka. Virkesköparna har lovat att ha kunskap för att själva hitta nyckelbiotoper och lämna dem orörda.   Antingen har man inte haft kunskapen eller så har man blundat.  Detta måste certifieringsorganen nu noggrant analysera.

 3. Sektorn har också lovat staten att leverera högre miljöambitioner än vad lagen kräver. Vår bransch har bland annat avtalat cirka 50 olika åtgärder för goda miljöhänsyn. Att slutavverka 55 000 hektar värdefulla skog är knappast vad politikerna tänkte sig.

 4. Även Skogsstyrelsens tillsynsarbete måste diskuteras efter detta. Alla verksamhetsutövare har enligt Miljöbalken samrådsskyldighet för till exempel åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljö. Anmälan för samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen. Men Skogsstyrelsen anser att det räcker med an avverkningsanmälan för att samråd ska ha skett. Det oavsett om det finns  felaktig eller ingen information på anmälan. Det innebär att Skogsstyrelsen i praktiken inte kan utföra sitt arbete som tillsynsmyndighet eftersom den inte har fått kunskapen om höga naturvärden.

Krävs en ny enklare skogspolitik

Sammantaget sätter denna händelse strålkastarljuset på behovet av en ny förenklad skogspolitik, där det en gång för alla klargörs vad som är ett lagligt brukande av våra skogar. Dessutom, oavsett vad man nu kallar det, behöver vi fortsätta inventera våra skyddsvärda skogar så att sådana här misstag aldrig upprepas. Vi skogsägare behöver få kunskapen, men även omvärlden, kunder och miljörörelsen. Att 55 000 hektar skyddsvärda skogar nu är borta kan ingen vara nöjd med.

Forrige artikel FMSF: Avskaffa den allmänna värnplikten en gång för alla FMSF: Avskaffa den allmänna värnplikten en gång för alla Næste artikel SD: Hög tid för nytt public service SD: Hög tid för nytt public service
 • Rapportera

  Per Jiborn · Naturturismexpert

  Naturturism och skogsbruk har framtiden för sig

  Heder åt privata skogsägare som vill ta ansvar för sina skogar och biologisk mångfald.
  Givetvis måste lagstiftning och certifieringar fungera i praktiken och inte bara på pappret.
  Dessutom måste Sverige på allvar stimulera och gynna mångbruk av skogen.
  En bra mix mellan naturturism, friluftsliv och ansvarsfullt skogsbruk är en framtida vinnare.

 • Rapportera

  Staffan Widstrand · VD

  Ett brott mot nationen och vårt naturarv

  Tack Leif för denna tydliggörande artikel. Stora kunskapsluckor finns, det är direkt illasinnat och sinnessvagt att lägga ner nyckelbiotops-inventeringarna. Att avverka 55 000 hektar ytterst skyddsvärd skog är ett brott mot nationen och mot vårt naturarv. Men det beror givetvis inte bara på "okunskap". I många av dessa fall har fakta varit kända i långa tider och påpekts ett flertal gånger. Det huggs ändå, eftersom girigheten och hänsynslösheten verkar så total. Det huggs eftersom storbolagen huggit så brutalt under så många årtionden att det nu är brist på vuxen skog. De gigantiska plantager som ersatt den riktiga skog som har avverkats har ännu inte vuxit upp. Alltså vill industrin på alla sätt runda hörnen och komma åt de sista tofsarna av ursprunglig skog. Vi pratar de sista 1-2% av vårt skogliga naturarv! Även de vill man nu hugga, så mycket av som möjligt, så snart som möjligt. Det är totalt skamligt. Ett brott mot mänskligheten!

 • Rapportera

  Ursula Zinko, naturvårdskonsult · Ecogain

  Tankemässigt systemskifte krävs inom skogsindustrin

  Tack för bra artikel Leif. Skogsindustrin behöver tänka om precis som andra markexploatörer. "Hur blir vi ansvarsfulla markägare", borde de tänka. Framtiden ligger för de industrier som inte bara i text på hemsidor utan i sitt agerande ute i fält visar att de tar ett ansvar för naturen. Konsumenter kommer ställa allt högre krav på att få produkter som inte förstör naturen. De exploaterande industrier som först ställer om till att visa ett genuint intresse för att ta ansvar för biologisk mångfald, är de som kommer bli vinnarna och få ett försprång framför konkurrenterna.

 • Rapportera

  Björn Mildh

  Sveaskog är största skogsägaren

  Sveaskog är största skogsägaren i nordvästra Sverige. Bolagets visste vad man högg för skogar, men högg ändå. Det har vi talrika exempel på från södra Norrbotten. Där har vi inventerat många avverkningsanmälda naturskogar och uppmärksammat Sveaskog på att skogarna höll nyckelbiotopsklass. Ändå avverkade bolaget.

 • Rapportera

  Staffan Widstrand · VD

  Får jag gissa att Fastighetsverket är den näst största boven här?

  det betyder att två statligt ägda organisationer ligger bakom mycket i detta vandaldåd.
  Det betyder också att ett enkelt regeringsbeslut kan ändra saker i stor skala. Lika fel som dessa organisationer styrts de senaste åren, kan de nu tvingas styra rätt. Till exempel skulle regeringen kunna besluta redan imorgon att ALLA de av Fastighetsverkets och Sveaskogs marker som nu har högsta naturvärdesklass, omedelbart sätts åt sidan som reservat. och att inget avverkas i skog däruppe som är oinventerad, tills vi vet mer om fakta på platsen. Detta är det svenska folkets skogar, vi äger dom, vi kan besluta över dom.