Debatt

Gröna studenter: Detta borde utredaren ha föreslagit

DEBATT. Det är beklagligt att utredningen om internationalisering av våra lärosäten inte föreslog att slopa Alliansregeringens införande av studieavgifter. Vi uppmanar därför riksdagen att ta tag i denna fråga, skriver Malte Roos, språkrör för Gröna studenter.

Foto: Grön ungdom
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Malte Roos
språkrör Gröna studenter
 
Nyligen presenterade Internationaliseringsutredningen sina förslag för att öka svensk högre utbildnings attraktivitet utomlands och på så sätt locka fler utländska studenter att studera vid svenska lärosäten. Gröna studenter ser positivt på flera av förslagen i utredningen, men vi tycker att det är olyckligt att utredningen inte tillräckligt väl tacklar ett av de största skälen till att antalet utländska studenter minskat: studieavgifterna för tredjelandsstudenter.

Arbetsmarknaden har blivit internationell

Många av vårt samhälles största utmaningar är idag globala. Klimatförändringar, ekonomiska kriser, internationella konflikter och hat och förföljelser stannar inte vid landsgränserna. Samtidigt är också många arbetsmarknader, företag och ekonomiska och politiska samarbeten internationella. Det ställer krav på att länder och arbetstagare inom alla sektorer har en internationell kompetens och förståelse. Om Sveriges arbetsgivare, arbetstagare och politiker ska vara väl rustade för att möta samtidens, och framtidens, utmaningar så krävs det därför en högre utbildning som främjar internationella kunskapsutbyten och skapar kontakter mellan Sverige och andra länders medborgare.

Alliansen satte stopp

Efter att den dåvarande Alliansregeringen inför höstterminen 2011 införde höga studie- och anmälningsavgifter för studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som inte deltar i utbytesprogram så sjönk antalet studenter i den här gruppen med 60% på endast ett läsår. Även fast antalet tredjelandsstudenter därefter har ökat gradvis så är det fortfarande långt ifrån det antal vi hade innan studieavgifterna infördes.

Skadar våra möjligheter

Resultatet är att den geografiska mångfalden på svenska lärosäten försämrats, med en stor övervikt europeiska studenter, och att Sveriges attraktivitet som studiedestination sjunkit. Detta riskerar att på sikt skada Sveriges möjligheter att attrahera kompetent utländsk arbetskraft och att stärka våra relationer med utomeuropeiska länder.

Går inte att bortse från

Med detta i åtanke är det beklagligt att Internationaliseringsutredningen inte föreslår att studieavgifterna för tredjelandsstudenter avskaffas. De förslag som utredningen presenterar, med bland annat ökad samordning mellan myndigheter, förenklad byråkrati och ett utvecklat stipendiesystem, är efterlängtade och nödvändiga för att förbättra internationaliseringen av svensk högre utbildning. Det går dock inte att på allvar stärka Sveriges attraktivitet om man väljer att bortse från de stora negativa konsekvenser som studieavgifterna har.

En åtgärd med stor inverkan

Det går dock inte att på allvar stärka Sveriges attraktivitet om man väljer att bortse från de stora negativa konsekvenser som studieavgifterna har.

För Gröna studenter är det av stor vikt att svensk högre utbildning håller hög kvalitet och lockar studenter från hela världen. Vi uppmanar därför riksdagspartierna att utöver utredningens förslag också gå vidare med ett avskaffande av studieavgifterna för tredjelandsstudenter. Det är en enskild åtgärd som skulle ha stor inverkan på Sveriges attraktivitet som kunskapsnation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00