Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Egenreferat. Tillgången till stora mängder förskrivningsdata har de senaste decennierna möjliggjort avancerade befolkningsstudier av läkemedelsanvändning och associerade nyttoeffekter respektive risker. Ett uthämtat recept är emellertid inte liktydigt med faktisk läkemedelsföljsamhet. Olika metoder för att mäta behandlingsföljsamhet, inklusive planerad blodprovstagning, kan samtidigt påverka...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar