Mars 2018

Måndag 19. mars

KL. 9:00
 • Konferens: Planering och utformning av särskilda boendeformer

  Framtidsspaning och inspirerande exempel på hur kommuner löst särskilda boendeformer. 

Tisdag 20. mars

 • Proposition: Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Reglering av distanshandel och viss marknadsföring av alkoholdrycker

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövninga

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Förstärkt SGI-skydd för studenter och för företagare i ett uppbyggnadsskede

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Lag om försäkringsmedicinska utredningar

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Ny åldersdifferentiering och inkomstuppgifter inom underhållsstödet

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Ökade tillståndskrav för socialtjänsten och skolväsendet och vissa ändringar i lagen om offentlig upphandling

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.