Väntetiden för LSS-beslut ökar

KORTNYTT. Väntetiden för beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning ökar trots kommunernas ökade insatser, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Förklaringen till de ökade kostnaderna anser Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för lägesrapporten, kan vara att kommunal assistansersättning har ökat då indragningar av den statliga assistansersättningen ökade. Mellan år 2015 och år 2016 ökade kostnaderna för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent och kostnaderna för boenden med särskild service ökade med 9 procent. Dessa ökningar av kommunala utgifter omfattar cirka 3 miljarder kronor. Andra förklaringar kan vara befolkningsökning och att antalet diagnoser bland befolkningen ökar.

– Vi kan inte heller utesluta att kommunerna får ta ett allt större ansvar för stödet till personer med funktionsnedsättning. En stor del av förklaringen till ökningen är troligen förändringarna inom den statliga assistansersättningen. Från och med 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt och många personer har istället fått insatser från kommunen, då har även en del av kostnaderna flyttats över, säger Karin Flyckt, i ett pressmeddelande. 

Väntetiden för beslut av att få bostad med särskild service har ökat med 20 procent i storstäder och storstadsnära kommuner. Det innebär en väntetid på 176 dagar. LSS-utredningarna i samma område har ökat med 22 procent. Det innebär en väntetid på 37 dagar.  

Login