SKL: Så får vi fart på omställningen till nära vård

DEBATT. Omställningen till nära vård kräver förändringar i kultur och arbetssätt men även i lagstiftning. En nationell strategi behövs där staten, regioner och kommuner är överens om en långsiktig målbild, skriver Anders Knape (M), ordförande för SKL. 

Anders Knape (M)
Ordförande Sveriges kommuner och landsting (SKL)

 

Tack vare stora framsteg inom bland annat den svenska hälso- och sjukvården lever befolkningen längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt.

Framstegen har förändrat invånarnas behov och skapat nya utmaningar. Trots att de akuta behoven minskar och behovet av förebyggande insatser ökar, är vår hälso- och sjukvård fortfarande utformad för att främst ta hand om det mest akuta.

Svårt att enas om hur

Nära vård utgår från individens förutsättningar och behov, och möter individen med rätt insats vid rätt tidpunkt från rätt aktör. De förebyggande och hälsofrämjande insatserna är tillsammans med egenvård viktiga grundpelare. Det innebär att behovet av akutsjukvård på sjukhus minskar, och att människor får stöd i närtid och nära där de lever sina liv.

Omställningen till nära vård kräver förändring på många nivåer. Det gäller såväl kultur och arbetssätt i verksamheterna som lagstiftning. Det krävs därför en långsiktig målbild som delas av alla intressenter och en enighet om ansvarsfördelning.

Det finns en samsyn om vad som behöver göras, men det är svårare att enas om hur det ska göras. En nationell strategi bör grundas i en långsiktig politiskt enighet om vart vi ska och vilka åtgärder som ska göras på vilken nivå.

Samverkan både medel och mål

Primärvården är basen i den nära vården, och den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Den nära vården måste omfatta den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen annars kommer vi inte att lyckas.

Det finnas redan i dag lärande exempel på bra samverkan mellan sjukhus, vårdcentral, kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst. I omställningen behövs framväxten av flera olika välfärdstjänster där socialtjänst och hälso- och sjukvård tillsammans möter invånaren och möter både kortvariga som långvariga behov. Samverkan är därför både medel och mål för att klara omställningen.

Lagändring som underlättar

Trösklarna för samarbete och samverkan behöver sänkas. Det behövs lagändringar som gör det möjligt för kommuner och regioner att dela information med varandra. Regeringens besked om en utredning om informationsutbyte inom vård och omsorg är därför välkommet. Det behövs också en lagändring som underlättar avtalssamverkan inte bara mellan kommuner utan också mellan kommuner och regioner.

En nationell strategi

Det finns en bred politisk samsyn om att det behövs en nära vård som möter individen när och där den behövs.

Omställningen pågår och har efter de lokala och regionala förutsättningarna kommit olika långt i landet. Men för att få riktig fart behöver stat, regioner och kommuner vara eniga om vem som ska göra vad och hur det ska gå till. Därför behövs en nationell strategi för omställningen till nära vård.

Forrige artikel L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas Næste artikel Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.