SKL och Smer begär översyn av tvångsvård

KORTNYTT. Regeringen borde ta ett ordentligt grepp kring lagstiftningen för psykiatrisk tvångsvård. Det anser både Sverige kommuner och landsting samt Statens medicinsk-etiska råd.

Många av de förslag som utredaren Kerstin Evelius lade fram i sitt slutbetänkande om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrin skulle vara relevanta även för psykiatrisk tvångsvård för personer över 18 år. Den konstaterar Statens medicinsk-etiska råd i ett remissyttrande till socialdepartementet och skriver:

"Smer anser till exempel att inte heller vuxna personer bör utsättas för tvångsåtgärder annat än i särskilda undantagsfall. Möjlighet till daglig vistelse utomhus och dagliga aktiviteter på vårdinrättningen är vidare viktigt för alla patienter som vårdas med tvång."

Regeringen bör tillsätta en översyn av tvångsvårdslagstiftningen även när det gäller vuxna, anser Smer. Men, det är viktigt att en sådan utredning inte innebär en försening av genomförandet av förslagen i Evelius utredning, betonar rådet i sitt remissvar.

Login