SD-ledamot: Regeringen har helt misslyckats med att skydda våra äldre

DEBATT. Fokus har främst lagts på bristen av skyddsutrustning, men för att lyckas med att minska smittspridningen av covid-19 måste ytterligare åtgärder vidtas. Det skriver riksdagsledamoten Ann-Christine From Utterstedt (SD).

Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Riksdagsledamot, socialutskottet
 

I jämförelse med våra nordiska grannländer sticker Sverige ut negativt i antal smittade och avlidna i covid-19. Att det är sådana markanta skillnader menar både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sin förklaring i att Sverige registrerar även de smittade som avlidit på äldreboenden. Samtidigt begränsades testningen av misstänkta fall i Sverige i ett tidigt skede, vilket motsäger myndigheternas påstående. Mörkertalet av egentligt antal dödsfall torde därför vara stort.

Var fjärde boende

Socialstyrelsens register över dödsorsaker i Sverige pekar på att antalet döda i covid-19 är runt 10 procent högre än Folkhälsomyndighetens siffror. En stor andel av dessa är boende på äldreboenden. På ett äldreboende i Solna har mer än var fjärde boende avlidit av pandemin.

Känner sig otrygga

Viruset breder ut sig och i dag finns smittan på äldreboenden över hela landet samtidigt som det också sprider sig inom hemtjänsten, trots den svenska smittspridningsstrategin om att skydda just de äldre. Det finns stora problem för personal inom hemtjänsten att ens ha möjlighet eller kunskap att hålla en fullgod handhygien mellan besöken. Personal känner sig otrygga och vet inte vilka riktlinjer som ska följas.

Äldre larmar om att de är rädda att bli smittade då personalen som besöker dem inte har vare sig handskar eller tillgång till handsprit. Arbetsgivarna har ett väldigt stort ansvar att se till att personalen kan arbeta tryggt och säkert så att inte de äldre blir smittade. Samtidigt avslöjar nu SVT att Sveriges kommuner och regioner (SKR) påverkat myndigheter att tona ner kraven på andningsskydd inom hemtjänsten. Risken för att smittan kommer att fortsätta breda ut sig under dessa förhållanden är givetvis stor.

Relevant utbildning saknas

Äldreforskare är kritiska till att myndigheterna inte tillräckligt snabbt insåg att också äldreomsorgen behövde både extra resurser och skyddsutrustning. Fokuset under virusets initiala utbredning lades inom sjukvården medan omsorgen inte alls stod rustade för att skydda de mest sårbara.

Bristen på tillsvidareanställda kan ha haft en stor påverkan på den stora spridningen bland äldre. Enligt SKR är var femte person inom den kommunala äldrevården timanställd. Det innebär att relevant och tillräcklig utbildning saknas hos många som arbetar inom äldreomsorgen.

"Är avgörande"

För att lyckas med att minska smittspridningen behöver ytterligare åtgärder vidtas. Personalen ska hålla en god basal hygien, arbetsgivaren ska göra tillräckliga riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Det är därför avgörande att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna har relevant utbildning och förutsättningar att efterleva denna standard.

Stärk chefer inom vård och omsorg i beslutet att använda personlig skyddsutrustning utifrån den bedömda risken i varje aktuell vård- och omsorgssituation. Medarbetare ska givetvis genomföra de webbaserade kurserna om basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram.

Skapar en ökad oro

Det har funnits brister i beställningar och det finns svårigheter att kontrollera att den skyddsutrustning som levereras är av tillräckligt bra kvalitet. Bristen på fullgod skyddsutrustning har inneburit stora problem, både inom vården och omsorgen. Personal har tvingats tillverka sina egna visir och använder skyddsglasögon som inte är anpassade och framtagna för sjukvård. Personalen tvivlar på att säkerheten är tillräcklig vilket skapar en ökad oro för smitta.

Personal som arbetar med covid-19-smittade patienter på Akademiska sjukhuset larmar om den senaste leveransen av undermåliga andningsmasker. De blir snabbt fulla med fukt, skaver upp sår i ansiktet och beskrivs som att andas genom ett kaffefilter. 

Enligt Uppsalaregionens rutiner ska munskydd användas vid vårdarbete som medför risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala bekräftar i SVT att det funnits brister i beställningar och konstaterar att det finns svårigheter i att kontrollera att den skyddsutrustning som levereras är av tillräckligt bra kvalitet.

Fortsatt brist

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Länsstyrelsen ska bistå Socialstyrelsen i detta arbete. Kommunerna samlar in lägesbilder och sammanställer akuta behov. Eventuell begäran om stöd rapporteras in till Socialstyrelsen. Varje vecka informerar socialministern, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten socialutskottet om aktuellt läge. För mer än en vecka sedan meddelades att efterfrågad skyddsutrustning tillgodosetts kommunerna. Personal och anhöriga larmar trots det om fortsatt brist.

Andra viktiga delar

Sedan pandemin började sprida sig och bristerna i landets beredskap blev uppenbara har vi främst fokuserat på problemen med avsaknad av skyddsutrustning. Vi får dock inte glömma att det också finns flera andra viktiga delar i vårdkedjan som kan åtgärdas för att öka skyddet inom vård och omsorg. För att minska smittspridningen bör fokus också läggas på riktlinjerna för hur patienter och brukare vårdas samt på testning.

Utkräva ansvar

Som det ser ut i dag används ingen skyddsutrustning alls om inte covid-19-smitta misstänks, samtidigt som test kan visa ett positivt utfall trots att symptom helt saknas. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ovetande och helt oskyddade har vårdat smittade och leder till att smittan obehindrat sprids vidare till oskyddade äldre.

Vi kommer att utkräva ansvar för att Sveriges beredskap mot pandemin, som redan tagit och fortsatt kommer att ta många människors liv, var så dålig. Regeringen har helt misslyckats med att skydda våra äldre.

Forrige artikel Malmqvist (M): Malmqvist (M): "Vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras" Næste artikel Barncancerfonden: Barncancerfonden: "Ett underbetyg till svensk välfärd"
IVO:s granskning av regionerna:

IVO:s granskning av regionerna: "Inte acceptabelt"

GRANSKNING. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat regioners vård av äldre på särskilda boenden under pandemin och upptäckt allvarliga brister. Ingen av de granskade regionerna har nått kraven om individuell och behovsanpassad vård.