Riksrevisionen granskar statliga miljarder till vård

GRANSKNING. Under senare år har de riktade statsbidragen i hälso- och sjukvården ökat, trots att ambitionen är den motsatta. Riksrevisionen ska nu undersöka hur effektiv styrningen är.

Under förra året betalades cirka 28 miljarder kronor ut till landstingen i form av olika riktade bidrag, så kallade specialdestinerade statsbidrag. På senare år har det skett en ökning av bidragen, trots att ambitionen är att de ska bli färre bidrag och mindre pengar.

När regeringen försöker att styra hälso- och sjukvården med riktade bidrag, uppstår problem i landstingen, har flera instanser påpekat. Exempelvis finns risken att styrningen blir osammanhängande och att landstingens egna prioriteringar kommer i skymundan.

Riksrevisionen har därför påbörjat en granskning med Margareta Åberg som ansvarig riksrevisor. Bland annat kommer effekten av statsbidragen att undersökas.

Login