Region Skåne: Patienten ska inte ansvara för vårdens information

DEBATT. Den nya utredningen om personuppgiftshantering inom vården är välkommen, men glöm inte bort att patienten inte ska ansvara för att vården har rätt information, skriver Alf Jönsson och Pia Lundbom, Region Skåne. 

Alf Jönsson
Regiondirektör Region Skåne
Pia Lundbom
Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne


Nyligen utsåg regeringen en utredare som ska se över personuppgiftshanteringen inom sjukvård och socialtjänst.

Eftersom Region Skåne är mitt uppe i arbetet för att införa en heltäckande digital plattform för både våra egen sjukvård och de privata vårdgivare som är aktiva i Skåne, välkomnar vi översynen extra mycket.

Nytt journalsystem ska förenkla

Införandet av en Skånes digitala vårdsystem (SDV) innebär att de separata journalsystem som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därutöver lanseras bättre invånartjänster, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som förenklar vårdpersonalens vardag.

Underlättar för patienter och personal

Precis som regeringen skriver i sina utredningsdirektiv har mycket hänt sedan dagens lagstiftning som rör personuppgiftshantering skrevs. Vi märker redan i vårt införande av SDV att den befintliga hindrar all form av utveckling där vi med hjälp av ny och modern teknik kan underlätta vardagen för patienterna, personal och i slutänden Skånes invånare.

Vi tror och hoppas att den nya utredningen kommer att komma fram till bra lösningar som både skyddar patienternas integritet, samtidigt som de möjliggör för både vårdgivare och patienter att dela nödvändig patientinformation med varandra. Vi skulle därför gärna vilja skicka med några av våra observationer hittills, där mycket kan sammanfattas med: ”Patienten ska inte behöva ansvara för att vården har rätt information".

1. Förebyggande hälso- och sjukvård

Personuppgifter kan analyseras av mjukvara för att utgöra beslutsstöd för förebyggande vårdinsatser på individuellt plan. Patientdatalagens ändamål omfattar i dag endast vård av patient. Därför finns det ett behov av att tillåta förebyggande hälso- och sjukvård inom ramen för patientdatalagen.

Även om det i dag kan vara tillåtet att genomföra detta med ett aktivt samtycke från patient, innebär det att många samhällsmedborgare inte kommer kunna dra nytta av de fördelar som förebyggande vård kan komma att innebära eftersom de ofta inte har kapacitet eller tillräckligt intresse/engagemang för att lämna ett aktivt samtycke. Detta leder i slutänden till att de mest engagerade får bäst vård, vilket rimmar illa med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov.

2. Effektiviserad informationsdelning

Sammanhållen journalföring, det vill säga att dela journaluppgifter mellan olika vårdgivare, kräver både att det finns en etablerad vårdrelation och ett vårdbehov för att ta del av uppgifterna, samt ett aktivt samtycke från patienten. Men vården är i dag en komplex samverkan mellan olika vårdgivare, där patienten i sin vårdprocess kommer att möta både offentliga och privata vårdaktörer. Detta kräver en sammanhållen informationsdelning för att vården ska fungera på ett patientsäkert sätt.

Vi förordar en automatiskt sammanhållen journalföring mellan samtliga vårdgivare inom samma region, vare sig de är själva sjukvårdshuvudmannen (det vill säga regionen) eller om de arbetar på uppdrag av regionen. De flesta patienter förutsätter att så är fallet redan i dag, och integritetsaspekten skulle kunna lösas genom patientens möjlighet att införa en spärr på sina journaluppgifter.

3. Patientcentrerad information

Patientdatalagen är i dag helt styrt utifrån en organisatorisk ansvarsmodell där varje vårdgivare helt ansvarar och tar hand om sin egen information om respektive patient. Mycket av informationen som är kopplad till en patient är emellertid inte bara viktigt för en viss organisation eller ett visst vårdflöde, utan för alla vårdanställda som vårdar en patient, oavsett deras organisatoriska tillhörighet. Sådana grunduppgifter som är knuten till patienten som individ snarare än till en viss vårdform, exempelvis allergier eller läkemedelsanvändningen, bör det finnas en modell för att hantera juridiskt.

Dessa är de viktigaste medskicken vi har till regeringens utredare, men det finns många fler aspekter av patientdatalagen som hindrar en så effektiv vård som patienterna förutsätter att vi kan ge dem.

Region Skåne kommer att lyfta några av dessa aspekter i flera seminarier nu under Almedalsveckan och vi ser fram emot en tät dialog med regeringens utredare.

Forrige artikel Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen Næste artikel Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.