"Placerade barn behöver mer stöd"

DEBATT. Barn som placeras i familjehem eller på institution behöver en utomstående vuxen att prata med och få stöd av – en egen coach. Det skriver Sandra Seropian och Annika Marking från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Av: Sandra Seropian och Annika Marking
chef för påverkansarbete respektive tf verksamhetschef, Maskrosbarn

I Sverige placeras mellan 3 och 4 procent av alla barn någon gång i familjehem eller på institution enligt SBU:s senaste rapport. Det är ungefär ett barn i varje klass. Ett flertal rapporter som kommit de senaste åren visar att barn som blir placerade klarar sig sämre i livet och mår både fysiskt och psykiskt sämre än genomsnittet. Skolresultaten för barn som är placerade är även betydligt lägre än för andra barn, över hälften av alla placerade barn går ut grundskolan med otillräckliga betyg. Samtidigt ökar placeringar kontinuerligt och har gjort så i flera år. Enbart mellan år 2014 och år 2016 ökade antalet placeringar med 1400, enligt Socialtjänstrapporten som släpptes förra veckan.

Samhället misslyckas i dag

Placering av ett barn är den tyngsta insatsen samhället har att sätta in då ett barn far illa i sin hemmiljö, där samhället helt tar över ansvaret för barnets hälsa och utveckling. I dagsläget misslyckas vi med att uppfylla detta uppdrag. Vi är nog alla eniga om att något måste göras, att det är dags att agera. Annars riskerar vi att inom en snar framtid ha ännu fler unga vuxna som står utanför samhället och mår dåligt.

Under de tolv år som vi på Maskrosbarn har mött barn i vår verksamhet har vi sett hur den psykiska ohälsan hos barnen ofta ökar istället för att minska vid placering. Behovet av att få hjälp att bearbeta och hantera den känslomässiga process som det är att flytta från sitt hem till en helt ny, okänd familj är stort. Det ligger inte i familjehemmens uppdrag att ha bearbetande samtal, och det ska det heller inte göra, men problemet är att det inte heller ligger i någon annans uppdrag. 

Barnen vill få bättre stöd

Trots att såväl barn som föräldrar och familjehem önskar mer stöd under den svåra tid som placeringen kan vara, är stödinsatser under själva placeringstiden näst intill obefintliga. I en rapport från Maskrosbarn framkommer det att 54 procent av de 103 tillfrågade barnen inte tycker att de har fått det stöd som de behöver genom insatser från socialtjänsten. Barnen själva vill ha en utomstående vuxen att prata med och få stöd av, det är även det som forskning visar är en av de största skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatthet. Det är inte på något sätt en orimlig önskan från barnen, det är deras rättighet.

Ge barnen en coach

Nu är det hög tid att göra något åt situationen och leva upp till det som står i lagen och i FN:s barnkonvention. Stödet behöver stärkas, på barnens egna villkor. Därför har vi på Maskrosbarn tagit fram en ny insats tillsammans med barnen själva: coach vid placering. Genom det arbetet vill vi inspirera kommuner i utveckling av stöd till placerade barn, att våga tänka nytt och bjuda in de som faktiskt berörs att vara med och utforma stödet, barnen själva.

Forrige artikel Westerholm (L): Det måste bli ett slut på åldersdiskrimineringen Westerholm (L): Det måste bli ett slut på åldersdiskrimineringen Næste artikel "Ett måste med kunskapshöjande insatser om hiv"