M-ledamot om missbruksvård: Regeringens passivitet är oacceptabel

DEBATT. Missbruksvården fungerar inte som den borde och det är viktigt att ett tydligt huvudmannaskap kommer på plats. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte tagit fram ett förslag efter riksdagens beslut, skriver Sten Bergheden (M).

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot


Socialutskottet och riksdagen har tagit ett beslut om att se över den nuvarande ansvarsfördelningen och vem som ska vara huvudman för missbruksvården i Sverige. Ansvarsfördelningen och tydligheten mellan regioner och kommuner fungerar i dag dåligt.

Den 2 maj 2019 tog riksdagen ett beslut om ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett förslag på en huvudman vid psykisk ohälsa och beroendesjukdomar/missbruk.

Otydligt ansvar

Sverige har i jämförelse med andra länder få missbrukare i förhållande till folkmängd och det är bra. Däremot har vi många dödsfall av missbrukare i förhållande till vår folkmängd och detta vittnar om att missbruksvården inte fungerar som den borde i Sverige.

En anledning som ofta lyfts upp är det otydliga ansvaret för vem som ska sköta vården av missbrukare. Många missbrukare saknar fast boende och flyttar därför runt bland släktingar och vänner, vilket gör att deras tillfälliga boende kan variera mellan både flera kommuner och regioner. Med nuvarande regler kan detta innebära att missbrukaren faller mellan stolarna då ingen av kommunerna eller regionerna känner att det är deras ansvar.

Ett ytterligare problem kan vara att missbrukaren både har missbruksproblem och psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att varken missbruksvården eller psykiatrin tar sig an hela problemet fullt ut. I stället bollas missbrukaren mellan olika vårdutförare och olika kommuner.

Lyckat projekt

Helsingborg och några andra kommuner har startat upp projektet ”bostad först”. Det innebär att man ordnar en bostad och en fast adress åt missbrukaren om personen underställer sig vård, kontinuerlig kontroll och att missbrukaren visar att man är motiverad till vård. Detta har fungerat mycket bra och borde utvecklas vidare i hela Sverige.

Kostar samhället mycket

Det är viktigt att Sverige jobbar vidare med förebyggande åtgärder för att minska antalet som hamnar i olika former av missbruk. Det handlar om bättre kontroller i skolor och i miljöer där ungdomar finns. Det handlar även om bättre gränskontroller så att olagliga substanser och droger stoppas vid gränsen och att de som ägnar sig åt olaglig droghandel får långa och kännbara straff.

Missbruket kostar samhället mycket genom den akuta vården, extra polisinsatser, stölder och kriminalitet. Men också genom mycket arbete och oro från nära vänner och släktingar. Det är ett stort mänskligt lidande för alla inblandade.

Missbrukare som vill hitta en väg ut ur missbruket faller i dag ofta mellan olika stolar och det finns en stor otydlighet från samhället angående vem som tar huvudansvaret för att lösa problemet.

Regeringens passivitet

Det är viktigt att ett tydligt huvudmannaskap kommer på plats omgående. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen, efter ett år, ännu inte har utrett eller tagit fram ett förslag enligt riksdagens beslut.

Regeringen har haft lång tid på sig att både utreda och återkomma med en proposition till riksdagen men det verkar som om regeringen inte ens har givit direktiv eller tillsatt någon utredning. Regeringens passivitet är inte acceptabel.

Hallengrens svar

Jag ställde därför en fråga till ministern om hur långt arbetet har kommit, men svaret från Lena Hallengren (S) är mycket tunt och det ges inga svar på när regeringen avser att uppfylla riksdagens beslut. I stället svarar ministern att ”regeringen avser att återkomma i ärendet så snart det är möjligt”.

Bör införas omgående

Att regeringen inte tar tag i samhällsproblemen och jobbar fram ett förslag så att missbruksvården kan förbättras enligt socialutskottet och riksdagens beslut gör att problemen fortsätter. Fler människor kommer fortsätta falla mellan stolarna och kosta samhället både pengar, men också fortsatt mänskligt lidande.

Ett tydligt huvudmannaskap för missbruksvården bör införas omgående i Sverige.

Forrige artikel Debatt: Vård måste levereras även efter pandemin – vårdskulden växer Debatt: Vård måste levereras även efter pandemin – vårdskulden växer Næste artikel Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet
IVO:s granskning av regionerna:

IVO:s granskning av regionerna: "Inte acceptabelt"

GRANSKNING. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat regioners vård av äldre på särskilda boenden under pandemin och upptäckt allvarliga brister. Ingen av de granskade regionerna har nått kraven om individuell och behovsanpassad vård.