Läkemedelslagen ska förenklas

LÄKEMEDEL. Bestämmelser i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter bland annat språklig bearbetning, föras över i en ny lag föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.

Regeringen föreslår att en ny lag ska ersätta den gamla läkemedelslagen eftersom den har blivit svår att överblicka på grund av många ändringar och tillägg. Lagen kommer i stort sett vara densamma, endast mindre språkliga ändringar och förtydligar föreslås. Bland annat ska lagen vara indelad i kapitel, ha huvud- och underrubrik och löpande paragraf nummer för att göra den mer överskådlig.  

Remissinstanserna var till stora delar positiva till den nya lagen. Men bland annat Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen (Lif) med flera tyckte inte att det var tillräckligt med en lagteknisk översyn, utan vill att lagen också skulle ses över innehållsmässigt. Föreningen för generiska läkemedel anser dessutom att regelverket borde ha förenklats.

Lagen föreslås trädda i kraft den 1 januari nästa år.

Login