"Inför en legitimation för LSS-handläggare"

DEBATT. Det behövs en kvalitetssäkring av LSS-handläggningen. I dag skiljer sig ofta besluten om insatser enligt LSS åt beroende på var man bor och vilken handläggare man råkar ha, skriver Svenska Downföreningens ordförande Veronica Magnusson Hallberg.

Av: Veronica Magnusson Hallberg
Ordförande Svenska Downföreningen

Den senaste tiden har LSS, Lagen om stöd och service, debatterats flitigt. Inte minst med anledning av att delar av utredningens förslag om LSS som handlar om assistans läckte ut i februari, men också med anledning av att vi fick en ny minister med ansvar för frågan den 8 mars, Lena Hallengren (S).

Debatterna berör endast en tiondel

Vi på Svenska Downföreningen tycker att det är olyckligt att debatten till största del handlar om insatsen personlig assistans. LSS-lagen omfattar nio andra insatser som är lika viktiga för dem som berörs.

LSS är en rättighetslagstiftning som syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stora skillnader i beslut och insatser 

I samtal med och i undersökningar bland våra medlemmar framkommer en tydlig bild av att beslut om insatser inom LSS skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor, men även från handläggare till handläggare inom samma kommun. Kommunerna och även handläggare tolkar LSS olika, helt enkelt. För vår målgrupp innebär det att två personer med likvärdiga behov kan få helt olika beslut om insatser.

Sverige har skrivit under Funktionsrättskonventionen som bland annat lyder ”inget land får försämra uppnådda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning”. Vi ser ofta exempel på att personer med Downs syndrom inte längre får den rätt till stöd och insatser som lagen föreskriver. Vi ser också att kommunerna genom sina beslut ofta och uppenbart försämrar LSS intentioner.

Vi driver den övergripande frågan kring LSS tillsammans med Funktionsrätt Sverige, men från Svenska Downföreningens sida vill vi särskilt lyfta fram två områden som är av stor vikt för vår målgrupp:

1. Legitimation för LSS-handläggare

Det är viktigt att LSS-handläggarna har kunskap om LSS som den rättighetslag den är, till skillnad från annan lagstiftning.

Vi önskar en legitimering av LSS-handläggare, likt en lärarlegitimation. Legitimationen ska innebära att handläggarna har en dokumenterad kunskap om LSS samt om olika funktionsnedsättningar, men också en förståelse för individuella skillnader, för att kunna fatta bra individbaserade beslut om insatser. Detta för att kvalitetssäkra handläggningar av ansökningar om LSS-insatser och tillämpningen av LSS som princip, för att få till stånd likvärdiga bedömningar för likvärdiga behov i hela landet samt att besluten blir individanpassade. Personer med Downs syndrom är lika olika som personer utan funktionsnedsättning. Legitimeringen är viktig för att kunna stärka handläggarnas roll i förhållande till kommunernas politiska självstyre och budgetprocess.

2. Juridiskt stöd till personer berörda av LSS

Eftersom LSS är en rättighetslagstiftning kan man överklaga besluten. Men, det är en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt. För vår målgrupp är det ofta en Davids kamp mot Goliat.

Av de 10 insatser som LSS omfattar finns det endast möjlighet till juridisk hjälp i en (1), och det är personlig assistans. För att kunna driva en överklagan av ett beslut måste man många gånger antingen själv vara jurist eller anlita en jurist. Vi vill att alla personer som omfattas av LSS ska ha rätt till juridiskt stöd inom insatsen Råd och stöd för att föra sin talan. Sverige är en rättsstat och rättssäkerheten ska omfatta alla medborgare.

Forrige artikel M: Långa vårdköer får inte bli självklarhet M: Långa vårdköer får inte bli självklarhet Næste artikel Replik: Replik: "Stafettsjuksköterskor löser inte vårdköer"
Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.