Betänkande: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken och i lagen om vissa kommunala befogenheter och avslår motionsyrkandena.

Regeringens förslag avser höjda åldersgränser i pensionssystemet. Förslagen innebär att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Vidare föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år. I propositionen föreslås också vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login