Viss spridning av nationella provet i svenska

Vi har fått information om att årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 spridits via sociala medier och vi vill uppmärksamma skolor på att bilder av provet har skickats mellan elever. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar