Elevhälsa och utmaningar i undervisningen i fokus i Skolinspektionens årsrapport

Skolinspektionen sammanfattar idag sina erfarenheter av 2016 års tillsyn och granskning av skolan i en rapport till regeringen. Rapporten visar tydliga olikheter mellan skolor – det finns skolor med välfungerande arbetssätt medan andra har brister och betydande utvecklingsområden. Olikheterna är problematiska utifrån alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar