Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten

2020/21:    <p>Riksrevisionen har efter en granskning dragit den övergripande slutsatsen att reglerna i skollagen för undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt. Riksdagen uppmanar regeringen, genom två tillkännagivanden, att följa den rekommendation Riksrevisionen lämnar till regeringen samt att se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.</p> 2020-09-30


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar