Våra skolor stärker elevers rättigheter med UNICEF:s modell Rättighetsbaserad skola

Skollagen och läroplanen för specialskolan uttrycker att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med barnets rättigheter. Att arbeta i enlighet med elevers rättigheter är därför redan självklart för oss på specialskolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar