Bra att regeringen minskar antalet riksintressen

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande. SKR välkomnar översynen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar