Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020. Förslaget är utarbetat utifrån myndighetens uppdrag och möjligheten att vid behov möta kunder i fysiska personlig möten. Myndigheten har också en pågående dialog med SKL och Statens Servicecenter för att hitta bra lösningar för att kunna ge en fortsatt god service där arbetsförmedlingskontor är tänkta att avvecklas och på orter där Arbetsförmedlingen inte idag har egna kontor.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar