December 2019

Tisdag 10 december

KL. 10:00
 • Seminarium: Att upptäcka och motverka hedersrelaterad våld

  Seminarium om hur man upptäcker och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck. 

Torsdag 12 december

KL. 10:00
 • Seminarium om utvärdering av strategiska innovationsprogram

  Seminarium där observationer och slutsatser från första omgångens strategiska innovationsprogram presenteras. 

Torsdag 19 december

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet, Dir. 2018:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 30 december

 • Utredning: En samordnad utveckling av validering

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Fredag 10 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda inrättandet av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 29 januari

KL. 10:00
 • Altinget nätverk: Regeringens utbildningspolitik och januariavtalet

  Medverkar gör Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S).

Februari 2020

Måndag 3 februari

 • Utredning: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 28 februari

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Onsdag 4 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering i svensk skola

  Medverkar gör Carl Heath, chef på RISE professional education.

Tisdag 17 mars

 • Konferens: Nordiska skolledarkongressen

  Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling,nätverks- och affärsmöjligheter och inspiration. Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra intresserade av skolutveckling. 

Fredag 20 mars

 • Utredning: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, Dir. 2018:71

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Mittuniversitetet att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

  Sista datum för Mittuniversitetet att slutredovisa uppdraget. 

 • Utredning: Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare, U2019/03432/UH

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 15 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 29 maj

 • Utredning: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Dir. 2018:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2020

Onsdag 30 september

 • Utredning: Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor, Dir. 2019:72

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.