Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare, U2019/03432/UH

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Mittuniversitetet att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

  Sista datum för Mittuniversitetet att slutredovisa uppdraget. 

April 2020

Måndag 6 april

KL. 18:15
 • Föreläsning: Könsskillnader i IQ?

  Föreläsning om de kognitiva funktioner där könsskillnader finns och huruvida dessa, ganska små, skillnader har någon betydelse.

Onsdag 15 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget.

Måndag 20 april

 • Konferens: Kvalitetsdrivet 2020

  Om likabehandling inom högre utbildning.

Onsdag 22 april

KL. 9:00
 • Konferens: Hot och våld i skolan

  Om förebyggande arbete mot hot och våld mot personal inom skolväsendet. 

Måndag 27 april

KL. 9:00
 • Konferens: Skolnärvarokonferensen 2020

  Konferensens fokus kommer att ligga på samverkan mellan flera aktörer. 

Maj 2020

Tisdag 12 maj

KL. 10:00
 • Altinget nätverk: Skolverket om utbildningens roll i kompetensförsörjningen

  UTBILDNING & ARBETSMARKNAD - Medverkar gör Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket. 

Tisdag 26 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framtidens kompetensförsörjning - vad säger forskningen?

  ARBETSMARKNAD - Medverkar gör Mikael Witterblad, forskningsledare SNS.

Fredag 29 maj

 • Utredning: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Dir. 2018:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Söndag 31 maj

 • Utredning: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Dir. 2018:102

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2020

Måndag 1 juni

 • Utredning: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 10 juni

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Liberalernas utbildningspolitik och skolpolitikens utrymme i januariavtalet

  UTBILDNING - Medverkar gör Roger Haddad (L), Riksdagsledamot och Liberalernas skolpolitiska talesperson. 

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2020

Onsdag 9 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Reformeringen av lärarutbildningen - för fler och mer kompetenta lärare

  UTBILDNING - Medverkar gör Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och utredare med särskilt uppdrag att ge förslag på hur lärarutbildningen kan reformeras.

Onsdag 30 september

 • Utredning: Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor, Dir. 2019:72

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Oktober 2020

Onsdag 21 oktober

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Centerpartiets Fredrik Christensson om svensk skolpolitik

  UTBILDNING - Medverkar gör Fredrik Christensson (C), Riksdagsledamot och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson.   

Fredag 30 oktober

 • Utredning: Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska, Dir. 2019:71

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.