November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. 

Måndag 18 november

KL. 9:00
 • Barn i behov Nationell konferens – Alla ska ha möjlighet att klara skolan

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom eller nära skolan med elever som har särskilda behov.

Onsdag 20 november

 • Forskningspolitiska dagen 2019

  Hur bör forskningspolitiken utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar? Mer information tillkommer. 

 • Folkbildarforum 2019

  Sveriges största konferens om folkbildning och samhällsutveckling. Mer information tillkommer. 

Onsdag 27 november

KL. 10:30
 • MUCF:s rikskonferens 2019

  Temat för årets rikskonferens är "Ungas inflytande." 

Lördag 30 november

 • Utredning: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Dir. 2018:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2019

Söndag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Torsdag 19 december

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet, Dir. 2018:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 30 december

 • Utredning: En samordnad utveckling av validering

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Fredag 10 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda inrättandet av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Februari 2020

Måndag 3 februari

 • Utredning: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 28 februari

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Tisdag 17 mars

 • Konferens: Nordiska skolledarkongressen

  Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling,nätverks- och affärsmöjligheter och inspiration. Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra intresserade av skolutveckling. 

Fredag 20 mars

 • Utredning: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, Dir. 2018:71

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Mittuniversitetet att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

  Sista datum för Mittuniversitetet att slutredovisa uppdraget. 

April 2020

Onsdag 15 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget.

December 2020

Tisdag 15 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Sista datum att redovisa uppdraget.