Maj 2018

Fredag 25. maj

 • EU:s nya regler för dataskydd träder i kraft

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

Onsdag 30. maj

KL. 8:30
 • Seminarium: Årsrapport om universitet och högskolor

  Om trender i svensk högskola, årligt seminarium från Universitetskanslerämbetet, UKÄ. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Juni 2018

Fredag 1. juni

 • Utredning: Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 10:00
 • Seminarium: Skolan och europaengagemanget

  Seminarium om ungas engagemang för EU och europeisk politik.

Onsdag 13. juni

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Tisdag 19. juni

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Lördag 30. juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Augusti 2018

Fredag 31. augusti

 • Utredning: En väl anpassad vuxenutbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2018

Torsdag 13. september

KL. 8:30
 • Konferens: Nyanländas lärande

  Skolporten anordnar konferens om nyanländas lärande. 

Måndag 17. september

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik för gymnasiet 2018

  Specialpedagogisk konferens som riktar sig till de som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Aktuell forskning och praktiska exempel inom området presenteras.

Fredag 21. september

KL. 8:15
 • Seminarium: Inkludering

  Temadag om inkludering i lärmiljöer. Teoretiska och praktiska perspektiv tas upp för att främja debatten om inkludering i lärande.

Oktober 2018

Måndag 15. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

  Sista datum för Skolverket att delredovisa uppdraget.

Torsdag 25. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska

  Sista datum för Skolverket att årsredovisa uppdraget.

Onsdag 31. oktober

 • Utredning: En utvecklad studie- och yrkesvägledning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ökad internationalisering av universitet och högskolor

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

  Sista datum för Barnombudsmannen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lyssna på barns erfarenheter av ojämställdhet

  Sista datum för Barnombudsmannen att redovisa uppdraget.