Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

 • Utredning: Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare, U2019/03432/UH

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

April 2020

Torsdag 2 april

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

KL. 14:00
 • Webbseminarium: Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning - corona

  WEBB. SKR bjuder in till ett webbseminarium för att informera hur coronaviruset påverkar kultur, fritid och folkbildning. 

Söndag 5 april

KL. 9:00
 • Seminarium: Att göra barn och elever till aktivt demokratiska och kritiskt tänkande medborgare

  STOCKHOLM. Universitets- och högskolerådet bjuder in till en dag med workshops kring hur man kan undervisa i aktivt medborgarskap och social inkludering.

Måndag 6 april

KL. 18:15
 • INSTÄLLT. Föreläsning: Könsskillnader i IQ?

  STOCKHOLM. Föreläsning om de kognitiva funktioner där könsskillnader finns och huruvida dessa, ganska små, skillnader har någon betydelse.

Onsdag 15 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 16 april

 • INSTÄLLT. Utbildning: Mindfulness och yoga i skolan

  HELSINGBORG. Reacta bjuder in till en utbildning om hur yoga och mindfulness kan hjälpa mot elevers psykiska ohälsa. 

Måndag 20 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Kvalitetsdrivet 2020

  Om likabehandling inom högre utbildning. Hur kan utbildningssektorn främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? 

Tisdag 21 april

KL. 9:15
 • INSTÄLLT. Konferens: Stoppa psykisk ohälsa i skolan

  SUNDBYBERG. Konferens om de svenska elevernas välmående och lärande. Hur kan skolan arbeta för att stoppa den psykiska ohälsan?

Onsdag 22 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Hot och våld i skolan

  Om förebyggande arbete mot hot och våld mot personal inom skolväsendet. 

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Kvalitet i lärarutbildning

  STOCKHOLM. UKÄ anordnar en konferens för att presentera analysen av området lärarutbildning. Konferensen har två teman, lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildning.

Torsdag 23 april

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Forum för forskningskommunikation

  GÖTEBORG. Vetenskapsrådet med flera arrangerar årets konferens om forskningskommunikation. Årets tema är Från vision till verklighet.

KL. 18:00
 • Föreläsning: Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget

  STOCKHOLM. ABF Stockholm bjuder tillsammans med Sveriges författarsällskap in till en föreläsning om bibliotekens och skolbibliotekens framtid. Varför finns ett motstånd, och vad behöver göras?

Måndag 27 april

 • Utredning: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, Dir. 2018:71

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Skolnärvarokonferensen 2020

  WEBB. Akademi Magelungen anordnar en konferens med fokus hur man kan samverka mellan flera aktörer för att lösa problem med frånvaro i skolan. 

KL. 13:00
 • Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

  WEBB. SKR anordnar ett webbseminarium om hur situationen kring gymnasielagen ser ut i dag och hur den förväntas se ut framåt.

Tisdag 28 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Vetenskapsfestivalens lärarkonferens 2020

  GÖTEBORG. Vetenskapsfestivalen arrangerar sin årliga Lärarkonferens, i år på temat Framtidens lärare. Hur kommer lärare att arbeta i framtiden?

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

  WEBB. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket håller konferens utifrån deras gemensamma regeringsuppdrag kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.