November 2020

Måndag 30 november

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 10:00
 • Konferens: Kvalitet och likvärdighet i förskolan

  STOCKHOLM. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens om hur man mäter kvalitet i förskolan.

December 2020

Tisdag 1 december

KL. 9:00
 • Webbkonferens: En för alla, alla för en

  WEBB. Univeristets- och högskolerådet arrangerar en konferens om vuxnas lärande. Temat är "inkludering och social hållbarhet ur ett internationellt perspektiv".

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 2 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lämna förslag om en etablering av ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Framtiden för svensk forskningsinfrastruktur

  WEBB. Sveriges unga akademi och RIFO arrangerar ett seminarium om hur vi kan vara säkra på att de investeringar som Sverige gjort vad gäller forskningsinfrastruktur verkligen kommer till nytta.

KL. 15:30
 • Webbinarium: Hållbara hälsoråd

  WEBB. Reacta arrangerar ett seminarium om hur man kan arbeta med hållbara hälsoråd i skolan.

Torsdag 3 december

KL. 9:00
 • Webbinarium: Skoldigiplan – Likvärdig tillgång och användning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till del tre av seminarieserien om den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet.

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

Fredag 4 december

KL. 9:00
 • Webbkonferens: SNS Job Market 2020

  WEBB. SNS arrangerar en konferens där doktorander i nationalekonomi som disputerar under det kommande året får presentera sin forskning. 

Måndag 7 december

KL. 8:00
 • Webbinarium: Kontroversiella frågor i skolan

  WEBB. Skolverket arrangerar ett seminarium om hur man hanterar och undervisar om kontroversiella frågor i skolan.

KL. 9:00
 • Konferens: Skolbibliotek 2020

  WEBB. Skolportalen arrangerar en webbaserad konferens med fokus på forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv på att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.

KL. 9:00
 • Lärarutbildningskonferens 7 december

  WEBB. Universitetskanslersämbetet arrangerar en konferens utifrån analyser och utvärderingar som gjorts av Sveriges lärarutbildningar. Hur står det till med kvaliteten och hur får vi fler att söka till lärarutbildningarna?

Tisdag 8 december

KL. 10:00
 • Webbinarium: Medborgarforskning som arbetsmetod – drivkrafter, utmaningar och fördelar

  WEBB. Karolinska institutet anordnar ett seminarium om medborgarforskning, ett sätt att arbeta med öppen vetenskap en viktig del i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe.

KL. 15:00
 • Webbföreläsning: Evidensbaserat arbete med Hälsoråd i skolan

  WEBB. Reacta arrangerar en föreläsning om hur arbetet med Hälsoråd påverkar elevers psykiska hälsa i skolan.

KL. 18:00
 • Seminarium: Post corona – vad är utveckling?

  WEBB. ABF Stockholm med flera arrangerar ett seminarium om vilken samhällsutveckling vill vi ha efter coronapandemin, inom till till exempel utbildning och arbetsmarknad. Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs? Hur ser vi till att utvecklingen är hållbar? 

Onsdag 9 december

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Problematisk skolfrånvaro med fokus på barn och unga med AST

  WEBB. Akademi Magelungen arrangerar en konferens om hur skolan kan minska risken för utanförskap och psykisk ohälsa i ungas liv, med fokus på barn med Autismspektrumtillstånd (AST).

KL. 14:00
 • Webbiniarum: Öppen förskola – en väg till etablering för utrikes födda kvinnor

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om hur öppna förskolan kan användas för att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i den ordinarie förskolan.

Tisdag 15 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 16 december

 • Utredning: Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero, U2020/00707/S

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.