Februari 2019

Onsdag 20 februari

KL. 9:00
 • Seminarium: Skuggutredningen: En akademi för kunskapsekonomin

  På seminariet presenterar Svenskt Näringsliv slutrapporten från deras skuggutredning som har arbetat parallellt med den statliga utredningen som har föreslagit ett nytt system för styrning och resurstilldelning för universitet och högskolor (Styr- och resursutredningen U 2017:05, Strut).

KL. 18:00
 • Årsmöte Lärarförbundet Skolledare i Stockholm

  På årsmötet väljs styrelse, valberedning samt beslut om verksamhetsplan för 2019. Vänder sig till skolledare. 

Fredag 22 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lämna årsredovisningar för de regionala etikprövningsnämnderna

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 27 februari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 28 februari

KL. 9:00
 • Konferens: RUN-riksdag 2019

  RUN-riksdagen 2019 kommer att innehålla föreläsningar och parallella seminarier inom områdena inkluderande skola, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Dessa utgör de tre insatsområden som kommuner och lärosäte samverkar kring inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN.

KL. 10:00
 • Skolforskningsmässan

  Är en del av programmet för RUN-riksdagen som ska uppmärksamma den skolforskning, i bred bemärkelse, som bedrivs på Mittuniversitetet, ibland i samarbete med regionens förskolor och skolor. 

Mars 2019

Fredag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att överföra vissa uppgifter till den nya Etikprövningsmyndigheten m.m.

  Sista datum för Vetenskapsrådet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att överföra de regionala etikprövningsnämndernas uppgifter till den nya Etikprövningsmyndigheten med mera.

  Sista datum för de regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala att redovisa uppdraget. 

Onsdag 6 mars

KL. 10:00
 • Seminarium: Utbildningskvalitet – hur vet vi att ”det händer” – Ledarskap på vetenskaplig grund

  Frågor om utbildningskvalitet och hur den kan mätas och länken mellan lärandemål-utvärdering-lärandeaktiviteter diskuteras.

Fredag 8 mars

KL. 14:00
 • Seminarium: Hur kan sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin motverkas?

  Ett seminarium på Karolinska Institutet om hur svensk högskolesektor kan förbättra arbets- och studiemiljön på lärosäten i kölvattnet av Metoo. 

Tisdag 12 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Utbildning 2018/2019

  Under dagens nätverksträff medverkar Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Onsdag 13 mars

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 14 mars

KL. 9:30
 • Konferens: Studie- och yrkesvägledare

  Konferens som riktar sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Fredag 15 mars

KL. 9:30
 • Lanseringskonferens: Säker mat inom vård, skola och omsorg

  Sveriges kommuner och landstings (SKL) handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg har uppdaterats. Den nya, digitala versionen presenteras under en lanseringskonferens.

Lördag 16 mars

KL. 8:15
 • Konferens: Lärarnas skolutveckling

  Syftet med lärarnas skolutvecklingskonferens är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. 

Tisdag 19 mars

KL. 9:00
 • SKL:s valkongress och Ordförandedagen 2019

  SKL:s ombud väljer ordförande, styrelse, valnämnd och revisorer.

KL. 12:00
 • Nordic and Baltic Young Academies – Joint workshop

  Participants are members from the Young Academies Det unge akademi, Denmark , Young Academy Finland , Akademiet for yngre forskare, Norway , Young Academy of Sweden, and young researchers from Estonia, Iceland, Latvia and Lithuania.

   

Onsdag 20 mars

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens särskola 2019

  En konferens där deltagare får ta del av den senaste utvecklingen och forskningen inom särskolan. 

KL. 9:00
 • Konferens: Skolbibliotek 2019

  En konferens om svenska skolbibliotek och dess framtid.