Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Socialutskottet
Status: Beslut

26/1
2021

Hallå där Anna Nergårdh – vilken är ödesfrågan för svensk sjukvård?

UTREDNING. Anna Nergårdhs regeringsuppdrag är slutfört när God och nära vård-utredningen gått i mål. Sista delrapporten är på uppdrag från januariavtalet om sjukvård för personer med lättare psykisk ohälsa. För Altinget berättar hon om hur hon ser på sjukvårdens framtid.

Läs mer
24/11
2020

SKR: Nära tillgång till läkare nödvändig för en god äldrevård

DEBATT. Att säkerställa en bra tillgång till läkare i kommunal hälso- och sjukvård kräver flera parallella lösningar. Ett nationellt beslut om att låta kommuner få ta över läkaransvaret skulle dock försvåra utvecklingen mot en mer jämlik och tillgänglig vård för många äldre, skriver SKR:s Marie Morell (M).

Läs mer
18/11
2020
BESLUT

Beslut: Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

10/11
2020

Hallå där Ulrika Jarrolf – Projektledare till nya riktlinjer för obesitasvård

HALLÅ DÄR. Efter påtryckningar tar Socialstyrelsen nu fram nationella riktlinjer för obesitasvård. Ulrika Jarrolf är projektledare och ser stigmat kring patientgruppen som faktor till frågans låga prioritet.

Läs mer
31/8
2020
REMISS

Remiss: , God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Sista datum att svara på remissen.

20/8
2020

Expert: Riktlinjer för fetmavård kan sinkas av politikerna

OBESITAS. Dagens fetmavård varierar kraftigt mellan regionerna och är obefintlig på flera håll. Socialstyrelsen ska nu ta fram nationella riktlinjer för vård av fetma. Enligt Joanna Uddén, överläkare och ordförande på SFO, ligger den verkliga utmaningen i politiska beslut om resurser.

Läs mer
2/6
2020

Det här innehåller propositionen om primärvården

PROPOSITION. God och nära vård-utredningen med Anna Nergårdh i spetsen har nu lett till ytterligare en proposition från regeringen, med fokus på tillgänglighet, delaktighet och en personcentrerad vård.

Läs mer
28/5
2020
PROPOSITION

Proposition: Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

28/5
2020

Saco: Studenthälsans situation är orimlig

DEBATT. Lärosätenas studenthälsa behöver ett mycket tydligare uppdrag från regeringen. Det är viktigt för studenternas situation i dag, men också för hela deras framtid på arbetsmarknaden. Det skriver Göran Arrius och Mimmi Rönnqvist. 

Läs mer
19/5
2020

Studenthälsan når inte ut till studenterna

RAPPORT. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har gjort en egen granskning av hur väl studenthälsan förbygger studenters psykiska ohälsa. Enligt rapporten vet var fjärde student inte ens om att studenthälsan existerar.

Läs mer
2/4
2020

Nergårdh: Coronakrisen visar behovet av ett nytt vårdsystem 

UTREDNING. Nära vård-utredaren Anna Nergårdh har nu lämnat förslag om hur vården ska bli nära, modern och sammanhängande.  – På sikt tror jag att coronakrisen understryker betydelsen av att ha ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården, där alla delar är inkluderade, säger hon.

Läs mer
1/4
2020
SOU/DS

SOU: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" till socialdepartementet.

9/1
2020

Nergårdh: "Vi står inför en stor omställning av vården i Sverige"

PROPOSITION. Enligt utredaren Anna Nergårdh behövs en mer personcentrerad vård och bättre kontinuitet inom primärvården. Att den utlovade propositionen om primärvårdsreformen drar ut på tiden beror på socialdepartementets "beslutsimpotens", enligt Camilla Waltersson Grönvall (M). 

Läs mer
26/6
2019

Seminarium: God och nära vård

Seminarium där utredare Anna Nergårdh presenterar arbetet med utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård."

Läs mer
12/6
2019

SKL: Nationell strategi behövs för samverkan inom vården

UTREDNING. Utredaren Anna Nergårdh lyfter i sitt delbetänkande behovet av personcentrerad vård och samverkan mellan vårdaktörer. SKL ser ett stort behov av konkreta förslag för avtalssamverkan och informationsutbyte längs hela vårdkedjan.

Läs mer
5/6
2019
SOU/DS

SOU: God och nära vård (SOU 2019:29)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård" till socialdepartementet.

15/11
2018
REMISS

Remiss: God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Sista datum att svara på remissen.

1/6
2018
SOU/DS

SOU: God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform" till socialdepartementet.

23/5
2018
BESLUT

Beslut: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

24/4
2018
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

31/1
2018
PROPOSITION

Proposition: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat propositionen till riskdagen. 

15/12
2017
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

7/6
2017
SOU/DS

SOU: God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård" till socialdepartementet.

2/3
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

Regeringen har tillsatt en utredning.