ViS: Ett Komvux för individ och samhälle

DEBATT. Samhället behöver Komvux. Men om Komvux ska fungera behövs mer långsiktighet i den statliga finansieringen och ökat samarbete med näringlivet, skriver representanter för Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS).

Av: Jonas Jonsson
ordförande Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
Hans Melén
matematiknätverket inom ViS
Staffan Ström
styrelsemedlem, ViS
 
Svensk vuxenutbildning är åter i blickpunkten. Komvux fyller 50 år och en omfattande statlig utredning har nyligen presenterats. Många av de förslag som presenteras i den är viktiga som markörer av vuxenutbildningens särart som till exempel behovet av ökad forskning och mera riktade kompetensutvecklingsinsatser. Vi väljer att lyfta fram några specifika områden och perspektiv som vi bedömer vara de viktigaste för att nå målen och fördjupa kvalitén.

Behovet av kompetensförsörjning

En grundläggande förutsättning för att vuxenutbildningen i högre grad ska kunna tillgodose arbetslivets ökade kompetensbehov är att finansieringsmodeller och styrdokument ger möjligheter och stöd. Det är angeläget, sett till behov och förutsättningar hos utbildningens heterogena målgrupp, att regleringarna stödjer en samlad vuxenutbildning och att olika nivåer och inriktningar inte riskerar att spelas ut mot varandra.

Ge dem ansvar och frihet

Vi ser ett tydligt behov av långsiktighet men också av helhetssyn i den statliga finansieringen. Snabba och kortvariga satsningar ger sällan bra kvalitet och för många finansieringsformer är inte heller bra. Det är först då det finns en stabil, kontinuerlig planeringsgrund som möjligheterna till flexibilitet öppnar sig. Utgångspunkten bör vara kommunernas ansvar och frihet att med de lokala förutsättningarna åstadkomma bästa möjliga verksamhet för sina medborgare. Detta förutsätter att den statliga styrningen inte är alltför detaljerad.

Matcha arbetslivet

För att möta arbetslivets kompetensbehov finns det ett ökat behov av utbildningsmöjligheter även för dem som har relativt hög utbildningsbakgrund. Det finns också behov av att stärka rekryteringen till framför allt yrkesinriktad utbildning. Utbildningar, som matchar arbetslivets kompetensbehov, finns ofta men det kan ibland vara svårt att rekrytera deltagare.

Utveckla samarbetet

Här vilar ett stort ansvar på regionalt utvecklingsansvariga, som bör verka stödjande och inte styrande gentemot kommunerna och huvudmännen för utbildningen, Arbetsförmedlingen och inte minst på branschorganisationerna att bidra till en stärkt rekrytering. Det finns flera exempel på att ett välutvecklat samarbete med näringslivet, till exempel i form av möjligheter till provanställning, har lett till en ökning av antalet sökande till yrkesutbildningar.

Styrdokumentens formuleringar har också stor betydelse och vi har med tillfredsställelse noterat förslagen i komvuxutredningen.

Knappast minskade krav

Det finns alldeles för många fall där studerande inte fått tillgång till en utbildning, som ur arbetslivets synpunkt är viktig, med motiveringen att den sökande redan har en lång utbildning. Vårt samhälle kommer knappast inte att ställa mindre krav på rörlighet och omställning till andra yrkesområden med andra kompetenser än de man ursprungligen har. Att möjliggöra yrkesväxling blir en av Komvux viktiga uppgifter nu och framöver.

Likvärdig utbildning innebär inte lika utformning

Ur individens synpunkt och ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att komvuxutbildning är likvärdig över landet. Det betyder inte att utbildningen måste se likadan ut överallt. Det finns stora variationer i fråga om förutsättningar och behov, vilket gör det naturligt att utbildningsinsatserna också bör se olika ut. Kommunstorleken, de geografiska förutsättningarna, befolkningsstrukturen och näringslivets inriktning och omfattning är några av de faktorer som påverkar.

En viktig förutsättning för att kommunerna ska lyckas uppnå optimal kvalitet och resultat i sin vuxenutbildning är att statens styrdokument ger utrymme för denna önskade flexibilitet. En annan, minst lika viktig, förutsättning är att formerna för den statliga finansieringen är sådana att de stöttar och inte motverkar kommunernas ambitioner.

Komvux – ett kraftfullt verktyg

Artikelns rubrik anspelar på vuxenutbildningens olika funktioner och breda uppdrag. Vuxenutbildningen är ett viktigt stöd för individen. Den ger förutsättningar för anställningsbarhet och yrkesväxling, grund för högre studier, men också för personlig utveckling med ett ökat självförtroende som resultat. För samhället i stort och för arbetslivet är kompetensförsörjningen jämte ökade förutsättningar för ett demokratiskt och inkluderande samhälle viktiga resultat.

Forrige artikel Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt Næste artikel Saco: Investering i studier förloras i pension Saco: Investering i studier förloras i pension
 • Rapportera

  Berndt Ericsson

  Reflektioner

  ”Statlig finansiering”? En volym på ca 145 000 årsplatser är finansierade inom det generella statsbidraget! Hur nyttjas detta? ”Arbetsmarknadens behov”? Det är den enskildes behov som ska tillgodoses enligt nuvarande lagstiftning!

 • Rapportera

  Jonas Jonsson · ordförande Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)

  Svar på Berndt Ericssons reflektioner

  Det stämmer att en stor del av vuxenutbildningen finansieras genom generella statsbidrag. Samtidigt har riktade statsbidrag kommit att spela en viktig roll för bredden på vuxenutbildningen och tillgången till yrkesutbildning i många kommuner, men utformningen av dagens statsbidragssystem, med en mängd olika bidrag för olika utbildningsformer och korta planeringstider, ger inte de bästa förutsättningarna för nyttjandet av tillgängliga resurser och utvecklingen av vuxenutbildningen, menar ViS.

  Det stämmer också att vuxenutbildningen, enligt dagens regelverk, ska ta sin utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar. Artikeln är emellertid framåtsyftande och ViS anser, i likhet med vad som exempelvis framhålls av Komvuxutredningen, att vuxenutbildningen har, och ska ha, en viktig roll för arbetslivets kompetensförsörjning. Därmed bör såväl individens som arbetslivets och samhällets behov tas i beaktande. ViS ser ingen motsättning i detta.

 • Rapportera

  Berndt Ericsson · F d ämnesråd Utbildningsdepartementet

  Arbetslivets behov

  ska ju den enskilde agera utifrån och på det sättet få inflytande över vad som erbjuds och genomförs. Detta ska ske inom ramen för en samverkan mellan intressenter och aktörer. Deras behov kanaliseras till den enskilde i SYV och mynnar ut i en ISP. Detta är vad en infrastruktur ska resultera i, utan att den enskildes ”behov och förutsättningar” sätts ur spel!

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.