Varierad undervisning ger bättre elevprestationer

SKOLFORSKNING. Tät kontakt med lärarna och uppgifter som eleverna upplever som meningsfulla gör dem mer motiverade att prestera i skolan. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Forskaren Jan Blomgren har genom enkäter och gruppintervjuer undersökt 200 niondeklassares åsikter om vad de anser att digitala resurser betyder för deras motivation och för det egna skolarbetets genomförande. Studien har genomförts vid tre fristående skolor där både elever och lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Elevernas syn på det är att digitala resurser, handlingsutrymme och egna mål och valmöjligheter är avgörande för deras motivation. 

– Men motivationen hämmas av att lärare inte samplanerar i tillräcklig omfattning vilket enligt eleverna ökar arbetsbördan och leder till att de inte kan ta ansvar för och planera sitt eget arbete, kommenterar Jan Blomgren i ett pressmeddelande.

Elever agerar utifrån hur de uppfattar undervisningen de deltar i, och undervisningen formar i sin tur de mål eleverna strävar mot konstaterar Blomgren i avhandlingen. Två typer av mål kan urskiljas i avhandlingens resultat.

Login