Två miljarder i reformpengar når inte skolorna

BUDGET. Regeringen räknar med att 1,9 miljarder av de statliga pengar som är tänkta att nå skolorna under 2016 inte betalas ut. Bland annat är det 600 miljoner kronor inom lärarlönelyftet.

SAKNAS. Två miljarder i olika statsbidrag kommer inte ut till skolorna under 2016, om regeringens prognos stämmer. 
SAKNAS. Två miljarder i olika statsbidrag kommer inte ut till skolorna under 2016, om regeringens prognos stämmer.  Foto: Mikael Gustavsen/Arbetsmiljöverket

Att få kommuner och friskolor att söka de olika bidragen som regeringen beslutar om möter svårigheter. Det kan också ta tid för Skolverket att få administrativa verktyg på plats. Sammantaget leder det till att 1,9 miljarder kronor i olika statsbidrag inte når huvudmännen eller andra tilltänkta mottagare i år, enligt regeringens beräkningar.

 
 

”Nedrevideringen förklaras till största del av att det finns ett flertal nya satsningar inom skolområdet där statsbidrag ännu inte söks fullt ut eller där det tar tid för Skolverket att bygga upp en ny verksamhet. Därutöver görs en nedrevidering av de medel som beräknats för traineeutbildning och utbildningskontrakt”, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Den största enskilda posten kommer från anslaget ”Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet” där 3,5 miljarder kronor var tänkta att slussas vidare till skolorna men där regeringen räknar med att det bara blir 2,8 miljarder.

Inom detta anslag finns bland annat ”Samverkan för bästa skola”, bidrag för vidareutbildning för ett fjärde tekniskt år, insatser för nyanlända elever, läxhjälp, befattningsutbildning för rektorer, personalförstärkning inom elevhälsan och undervisning under skollov, så kallade lovskolor.

Osäker prognos

Den näst största posten rör de statliga pengarna till lärarlöner. Regeringen hade tidigare räknat med att lärarna skulle få del av 2,9 miljarder kronor. Men enligt regeringens prognos blir det istället 2,3 miljarder kronor.

Skolverket har löpande kontakt med utbildningsdepartementet för att förse departementet med prognosunderlag.

Skolverket vill inte kommentera siffrorna i detalj.

– Nej, det är för tidigt. Men när det gäller lärarlönelyftet tror vi att vissa kommuner kommer att avvakta. Men det är en prognos så det är osäkert. Det kan också bli fullt söktryck, säger Andreas Spång, chef på statsbidragsenheten på Skolverket.

På utbildningsdepartementet betonar man också att prognosen för statsbidrag till lärarlöner är osäkra.

 

Dokumentation

Statens pengar till skolan 2016

Tidigare budgeterade pengar och regeringens prognos i budgetpropositionen 

 Ändamål Budget Prognos
Utveckling av skolväsendet 3467 2759
Bidrag till lärarlöner 2884 2279
Statligt stöd till vuxenutbildning 1 414 1 130
Fortbildning av lärare och förskolepersonal 422 283
Särskild utbildning i gymnasieskolan 445 388
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2032 1988
Fler anställda i lågstadiet 1316 1297
Specialpedagogiska skolmyndigheten 702 686
Statens skolinspektion 404 390
Sameskolstyrelsen 42 36
Upprustning av skollokaler och utemiljöer 330 325
Svensk undervisning i utlandet 94 90
Vissa studier 20 17
Viss verksamhet inom skolväsendet 177 175
Myndigheten för yrkeshögskolan 107 106
Maxtaxa i förskola, fritidshem mm 4612 4612
Skolforskningsinstitutet 40 40
Skolverket 626 640

Källa: Regeringens budgetproposition. Proposition 2016/17:1, utgiftsområde 16Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget