Transportföretagen: Fler platser till yrkesvux – annars stannar samhället

DEBATT. Att regeringen aviserar minskade anslag till yrkesvux kan få stora konsekvenser. För att tillfredsställa transportnäringens behov av personal bör vi uppmuntra till karriärväxling och yrkesvux, skriver Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning vid Transportföretagen.

Caj Luoma
Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Våra medlemsföretag vittnar dagligen om svårigheten med att hitta personal. Kompetensförsörjning är en av transportnäringens största utmaningar eftersom det i dag saknas flera tusen lastbilsförare och bussförare, mekaniker och personal till sjöfarten.

Det påverkar hela samhället eftersom transporterna är en förutsättning för flera andra branscher och för vår vardag. Att regeringen aviserar nedskärningar på yrkesvux med minskat antal utbildningsplatser till följd är ett kortsiktigt politiskt beslut som kan få stora konsekvenser.

Alla branscher påverkas

Transporterna är samhällets blodomlopp. Dagligen korsar miljontals ton gods Sveriges gränser. Gods som vidaredistribueras till industrier, till varuhus eller till ditt frukostbord. Och dagligen är transporterna en förutsättning för att vi ska kunna ta oss till jobb, skola och fritid.

Stannar transporterna stannar stora delar av samhället och effekterna blir direkt påtagliga med tomma hyllor i matbutikerna eller att skolbussen inte kommer på morgonen. Men även mer långtgående konsekvenser blir snabbt en realitet då andra branscher påverkas – det gäller inte minst byggbranschen och nästan all form av tillverkande industri.

Yrkesvux – viktig roll

Sett till transportnäringens numerära efterfrågan på personal är det framför allt medarbetare till buss- och åkerinäringen som saknas. Men även motorbranschen och sjöfarten har stora behov. 

Faktum är att endast 60 procent av transportnäringens rekryteringsbehov i dag tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet. I ljuset av det har utbyggnaden av yrkesvux en given och viktig roll – en utbyggnad som nu inte alls ser lika lovande ut som för bara några månader sedan.

Helt vitalt för transportnäringens kompetensförsörjning är att antalet utbildningsplatser och utbildningarnas kvalitet matchar företagens behov. Att regeringen nu aviserar minskade anslag till yrkesvux, innebär ett hårt slag för kompetensförsörjningen till transportnäringen såväl som till andra branscher och därmed för hela arbetsmarknaden.

Gynnar inte karriärväxling 

Yrkesvux fångar en viktig målgrupp – alla de som vill få möjlighet att vidareutbilda sig eller omskola sig till ett nytt yrke. Dessa personer får nu inte samma chans att ta nästa steg i karriären eller växla inriktning i sitt yrkesliv samtidigt som transportnäringen har stora rekryteringsbehov.

Inte bara unga utan medarbetare i alla åldrar behövs till transportnäringen. Dagens arbetsmarknad är långt ifrån statisk. Det livslånga lärandet blir allt viktigare och karriärväxling kommer med all sannolikhet bli allt vanligare framöver i takt med behovet av omställningen på arbetsmarknaden – inte minst gäller det teknikintensiva yrken och branscher. Mot den bakgrunden vill vi se fler yrkesvuxplatser – inte färre.

Kommunernas ovilja

Att regeringen minskar anslaget till yrkesvux motiveras med att utbildningsplatserna inte utnyttjats, något som förklaras med kommunernas ovilja att medfinansiera utbildningsplatser inom yrkesvux.

Det ska ställas i relation till att vi i vårt löpande arbete med yrkesvux på regional nivå ser stora behov av att stärka samarbetet mellan transportnäringen och kommunala beslutsfattare när det gäller matchningen på svensk arbetsmarknad. Varför inte ta ledning av hur Myndigheten för yrkeshögskolan, med mycket positiva resultat, integrerar företagsrepresentanter i diskussionen om det regionala utbildningsbehovet?

Från ett kommunalt perspektiv borde det vara högintressant att starta utbildningar som direkt leder till arbete. Svensk transportnäring satsar redan idag stora resurser på dialogen om utbildningar på regional nivå men den behöver fortsätta att utvecklas.

Felaktigt argument

Vidare ser vi stora behov av att utveckla kommunernas förmåga att marknadsföra tillgängliga yrkesvuxplatser för framtida elever. För vet ingen så söker ingen och det blir i förlängningen felaktigt ett argument för minskade statliga anslag.

Vi är övertygade om att vi gemensamt med kommunala beslutsfattare kan skapa bättre förutsättningar för att tillfredsställa transportnäringens behov av personal och samtidigt stärka sysselsättningen i många delar av landet. Förutom vilja behöver vi långsiktiga politiska beslut från regeringen att förhålla oss till.

Vi ser fram emot utökade anslag till yrkesvux. Vi behöver fler utbildningsplatser – inte färre.

Forrige artikel Debatt: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden Debatt: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden Næste artikel Replik: Replik: "Vi har tillräckligt med fiender och borde arbeta tillsammans"