Tilläggsbelopp ska bestämmas utifrån barnets behov

STATSBIDRAG. Reglerna för tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever ska bli tydligare så att det framgår att beloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Detta framkommer i en proposition från regeringen. Regeringen gör också bedömningen att det bör klargöras att ett tilläggsbelopp också kan lämnas för "sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i undervisningen".

Regeringen anger att syftet med åtgärderna är att säkerställa att enskilda huvudmän för förskolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Login