SVEA: Utskottet ska inte förvränga våra åsikter

DEBATT. Vi ser allvarligt på att en majoritet i utbildningsutskottet väljer att endast lyfta ut delar av vårt remissvar om högskolebehörighet utan att ge det sitt rätta sammanhang, skriver Jakob Amnér, förbundsordförande för SVEA.

Av: Jacob Amnér
Förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA

Sveriges elevråd – SVEA anser att det är viktigt att alla elever ska känna sig trygga i att genomgå sin gymnasiala utbildning på ett yrkesprogram och få med sig kunskaper att möta framtiden. Vår bedömning är att det idag finns många elever som skulle vilja gå ett yrkesprogram men som inte är redo att försvåra sina förutsättningar inför för eventuella högskolestudier senare i livet. Därför anser vi att det förslag regeringen nyligen presenterat om grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram är bra.

Samma utgångspunkt för alla 

Den rätt som i dag finns för att lägga till kurser för grundläggande behörighet, brister. Det upplevs bland annat vara svårt med exempelvis schemaläggningen, så elever direkt eller indirekt nekas rätten till grundläggande behörighet. Att lägga om så att det istället är utgångspunkten för alla, tror vi hade stärkt elevers möjlighet att få sin rätt i frågan.

Garantera tid med studievägledare

Dock ska det sägas att den grundläggande behörigheten är begränsad och att valet av högskoleprogram således också kommer vara det. Något alla måste vara ärliga med och ta ansvar för. Vi anser därför att det är viktigt att alla elever garanteras tid med en utbildad studie- och yrkesvägledare tidigt i grundskolan för att på så vis få förutsättningar att göra ett välinformerat gymnasieval.

De rödgröna reserverar sig

I dag offentliggjordes utbildningsutskottets betänkande angående förslaget “Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program”. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att reservera sig mot betänkandet i ställningstagandet i frågan om grundläggande behörighet på yrkesprogram och står således inte bakom innehållet, vilket övriga riksdagspartier gör.

Lyfter frågan - utan att sätta i sammanhang 

Vi tycker det är djupt problematiskt att Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna i frågan om just den grundläggande behörigheten på gymnasiets yrkesprogram står bakom ett betänkande som lyfter fram en endast liten del av SVEAs remissvar, utan att sätta det i sitt sammanhang. Det får det att låta som att vi är av en annan åsikt i frågan än vad vi faktiskt är.

Svårare att väcka intresse

I betänkandet skrivs följande: “Utformningen av förslaget, som innebär att yrkesprogrammens omfattning utökas med upp till 300 gymnasiepoäng jämfört med de högskoleförberedande programmen, riskerar att leda till att fler elever väljer ett högskoleförberedande program istället för ett yrkesprogram. Det är ett scenario som flera remissinstanser påtalat, bland andra SVEA, som i sitt remissvar framhåller att det kan bli svårare att väcka intresse för gymnasieutbildningen hos elever som inte är så studiemotiverade”.

Centralt för elever att anpassa sin utbildning

I vårt remissvar lyfter vi fram att det är viktigt att inga elevgrupper hålls utanför gymnasieutbildningen till följd av bristande studiemotivation. Vi skriver också att det är centralt att skolan värderar olika kunskapsformer lika högt och inte ska tvinga in elever på banor de inte känner sig hemma i. Sen kommer delen som inte lyfts fram i betänkandet. Nämligen att vi anser att en central del av förslaget är att elever kan välja bort de kurser som medför grundläggande högskolebehörighet, för att på så vis kunna anpassa sin utbildning efter vad de själva känner.

Allvarligt att inte lyfta hela remissen 

Vi tycker att remissprocessen är viktig. Att olika berörda aktörer får uttala sig om olika förslag skapar både legitimitet och förankring. Vi ser därför allvarligt på när en majoritet i utbildningsutskottet väljer att endast lyfta ut delar av ett remissvar utan att ge det sitt rätta sammanhang. Vi vill inte användas i en argumentation för något vi inte tycker.

Forrige artikel L: Ge högstadieelever utbildning i psykisk hälsa L: Ge högstadieelever utbildning i psykisk hälsa Næste artikel "Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten"

"Bra att man håller ned antalet statsråd"

NY REGERING. Det blir två istället för tre ministrar på utbildningsdepartementet och Miljöpartiet kastas ut. Branschföreträdare välkomnar ministrarna och uppmuntrar förändringarna inom departementet.