Studieförbundet Vuxenskolan: Tröskeln till bildning måste vara låg

DEBATT. Studieförbundet Vuxenskolan firar 50 år och presenterar ett nytt idéprogram lagom till förbundsstämman. Idén om människors förmåga att själva forma sina liv och visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet är centrala i förbundets framtida arbete, skriver Ulrika Carlsson och Nina Larsson på Studieförbundet Vuxenskolan.

Ulrika Carlsson, förbundsordförande SV (riksdagsledamot för Centerpartiet)

Nina Larsson, förbundschef SV (f.d. riksdagsledamot för Liberalerna)

I år är det 50 år sedan Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildades genom en sammanslagning av SLS (Svenska Landsbygdens Studieförbund) och Lis (Liberala Studieförbundet). Det skedde i en tid när Sverige stod inför stora samhällsutmaningar. Bildning var inte för alla. Detta uppdrag kastade sig det ”nya” studieförbundet över.

De utmaningar samhället stod inför under nittonhundratalet var stora. De utmaningar vi står inför i morgon är inte mindre, men kanske annorlunda. I grunden handlar det om att värna demokratin oavsett vi talar i termer om filterbubblor, integration, klimathot eller en ökad sårbarhet i vårt samhälle.

Nytt idéprogram

För ett modernt studieförbund är utmaningen att utveckla vår tanke och våra pedagogiska metoder så att vårt erbjudande matchar behov och förväntningarna hos morgondagens deltagare. En sak är vi säkra på. Ett samhälle där bildning står i centrum är ett samhälle som utvecklas.

Vid SVs förbundsstämma 16-18 juni i Linköping möts ombud från hela landet för att bland annat ta ställning till ett nytt idéprogram. Ett program som ska spegla den roll som SV vill att folkbildningen ska spela också framöver.

Med drygt 800 anställda, 19 500 cirkelledare, verksamhet i i stort sett alla Sveriges kommuner, årligen 50 000 studiecirklar och drygt tre miljoner besökare på våra kulturarrangemang, är vi en viktig samhällsaktör.

Värdegrunden central

Förslaget till idéprogram tar sin utgångspunkt i en värdegrund som i programmet lyder enligt följande:

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Frigöra människors kraft

Till den kopplar vi en vision:

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Bakgrunden ska inte avgöra

För SV är det en självklarhet att människans möjligheter inte ska avgöras av hennes bakgrund utan genom fri tillgång till bildning. För oss är människans personliga utveckling viktig och vi som folkbildare vet att det är i mötet med andra som vi utvecklas. Studiecirkeln är ett modernt pedagogiskt verktyg som ger den möjligheten. Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer.

Studieförbundet Vuxenskolan är en möjliggörare för människor som vill förändra sina liv och växa som individer. Vi vill ta ett stort ansvar för att även den som möter särskilda hinder och svårigheter ska kunna hitta sin väg till bildning. Tröskeln in måste vara låg. Det är en förutsättning för att nå människor som idag står långt ifrån möjligheter till bildning.

Forrige artikel Erik Blom: Trygghet och studiero – en förutsättning för lärande Erik Blom: Trygghet och studiero – en förutsättning för lärande Næste artikel Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen