Statskontoret ska syna behov av tolkar

TOLKAR. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av utbildningen av tolkar för teckenspråk.

Översynen omfattar teckentolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning (tolkning med tecken som stöd).

Översynen går ut på att föreslå vilken dimensionering och finansiering den framtida utbildningen av teckenspråkstolkar bör ha med hänsyn ”till samhällets och brukarnas behov av teckenspråkstolkar”.

Regeringen poängterar att detta ska ses i ljuset av hur antalet personer med hörselnedsättning och dövhet förändras och hur utvecklingen är av tekniska hjälpmedel.

Login