Socialliberalerna: Liberalernas förbudsiver slår mot alla barn

DEBATT. Att kräva en nedläggning av Barn- och elevombudet och Skolinspektionen är att frånta Sveriges elever deras demokratiska rätt och verktyg. Det skriver Socialliberalerna.

Valdi Ivancic
Partiledare, Socialliberalerna och lärare
James Brocka
Partisekreterare, Socialliberalerna
Nick Ohlsson
Lärare


Skollagen (2010:800) 1 kap. §4:

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att (...) främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära."

Socialliberalerna har länge följt kommunernas rapportering, och våra medlemmar kan också vittna om lagbrott. Endast i snitt 76 procent av eleverna lämnar grundskolan med kompletta grundskolebetyg.

Antalet elever som inte får anpassning stiger årligen, trots protester från lärare och föräldrar. Hur länge ska utbildningsministern och hennes departement tillåta att Sveriges huvudmän får bryta mot nu gällande lagstiftning?

Möjlighet till upprättelse

I dag kan en elev anmäla till Barn- och elevombudet (Beo) om den blir utsatt för en kränkande handling. Ärendet utreds, och i bästa fall läggs det ner eftersom skolan åtgärdat problemet.

I dag kan en elev opponera sig mot orättvis behandling via Skolinspektionen och därmed få till prövning och en justerad skolgång.

Att kräva en nedläggning av Beo och Skolinspektionen på grund av enskilda föräldrars bristande omdöme är att bestraffa ett tusental elever som skulle berövas sin enda möjlighet till upprättelse.

Liberalernas förbudsiver

Föräldrar, skolpersonal och samhälle har en gemensam uppgift att rusta våra unga och samtidigt respektera varandras ansvarsområden. Vi har alla olika kompetenser, förutsättningar och relationer att använda för att stötta våra barn.

I dag är det tyvärr praxis att låta barn falla efter, eller att till och med hålla tillbaka elever som snabbare tar till sig kunskapen för aktuell undervisningsnivå än andra. Detta skapar frustration, minskad motivation och vid längre varaktighet även skoltrötthet och depression.

Liberalernas förbudsiver slår mot alla barn som inte passar in i deras stöpta skolform.

Demokratisk rätt

Förbud motverkar utvecklingen av en öppen och respektfull dialog. Vi menar att ett förbud skulle frånta alla Sveriges elever deras demokratiska rätt och verktyg, baserat på en begränsad mängd vuxna, som attackerar lärare med hot snarare än sakliga argument för ett högre betyg.

Uppmuntra konstruktiv kontakt

Vi ska stå upp för Skollagens efterlevnad, vi ska stå upp för lärarna och deras möjlighet till en arbetsmiljö som inte orsakar sjukskrivning eller yrkesavhopp.

Vi ska uppmuntra en konstruktiv och kontinuerlig kontakt med närvarande föräldrar under hela utbildningsperioden, och därmed öka möjligheterna att stötta sitt barn utifrån individens färdigheter och behov.

Förtroende och demokrati förstärks genom dialog och uppmuntran, inte genom att förbjuda någon att ifrågasätta ett förfarande som riskerar att påverka hela vuxenlivet.

Tidiga insatser

Vi har fullt förtroende för rektorernas kompetens att samtala med de vårdnadshavare som saknar kunskap om både formativ och summativ bedömning i sina anklagelser om felaktig betygsättning.

Med tidiga insatser, förslagsvis via Elevhälsan och med stöd från bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan man fånga upp elever som på olika sätt inte får ett adekvat stöd i sin skolgång. För nog reagerar berörda parter tidigare än sista terminen i högstadiet?

Lust till nya kunskaper

Vi menar att en huvudmans felprioritering av resurser omöjliggör uppgiften för lärare och offrar våra ungas motivation och förutsättningar för ett hållbart vuxenliv i en global värld.

Vi socialliberaler vill att varje elev, oavsett vilken nivå den befinner sig på, ska kunna känna att den utvecklas mer och mer för varje år i skolan. Vi vet att en motiverande skolgång genererar en livslång lust till nya kunskaper och erfarenhet.

Forrige artikel Svea: Förslaget låter skolan bli skådeplats för symbolpolitik Svea: Förslaget låter skolan bli skådeplats för symbolpolitik Næste artikel V: Höj anslagen för studenter med funktionsnedsättning V: Höj anslagen för studenter med funktionsnedsättning