Riksdagen för livslångt lärande

UTBILDNING. Riksdagen har beslutat att det ska införas en måttstock för livslångt lärande. Alla studier ska delas in i åtta olika nivåer. Syftet är att kunna jämföra kvalifikationer mellan EU-länderna.

Med kvalifikationer avses i detta sammanhang resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, examina, certifikat och diplom.

Måttstocken, eller den nationella referensramen, ska underlätta jämförelser nationellt och internationellt, vilket i sin tur ska förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU, hoppas riksdagen.

Jämförelsen ska innehålla åtta nivåer där varje nivå beskriver det resultat av lärande som är av betydelse för respektive nivå.

Login