Regeringen: Mer tillit i styrningen av skolan

STYRNING. Lärare och annan offentlig personal ska få ökade möjligheter att vara proffs. Men samtidigt visar ny statistik från regeringen att skolan är den mest detaljstyrda delen av offentlig sektor. Där stora belopp av statsbidragen inte används.

Laura Hartman har fått uppdraget att öka tilliten inom den offentliga sektorn. Tillsammans med IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund och Emil Broberg (V), tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, ska de ta ett minst sagt brett grepp på styrningen inom stat, kommun och landsting.

Onödig detaljstyrning ska bort

– I grunden handlar det om att hitta nya sätt att styra, för att bättre tillvarata kompetens och medarbetare i den offentligt finansierade sektorn. Att se om man kan ta bort onödig detaljstyrning och att ge starkare mandat och stöd till medarbetarna att styra över sin arbetssituation, säger Laura Hartman till Altinget.

– Vi ska ta ett helhetsgrepp på styrkedjan, titta på regelverken från staten, landstingen och kommunerna utifrån det perspektivet.

Hur detaljerade delegationens förslag i slutändan kommer att bli på de olika områdena kan inte Laura Hartman säga i dag.

– Det är för tidigt att säga exakt vilken nivå delegationens förslag kommer att ligga på. Men jag tror inte att vi kommer att lägga exempelvis detaljerade resultat om hur man bör sköta sin tidsredovisning.

Riktade statsbidrag ingår i uppdraget

Statens styrning av kommunerna och landstingen, genom en ökad andel riktade statsbidrag där staten detaljstyr verksamheten, är en fråga där tilliten mellan stat, kommun och landsting påverkas i hög grad. Regeringen har en uttalad ambition att minska andelen riktade statsbidrag, även om utvecklingen än så länge har varit den motsatta. Regeringen redogör för utvecklingen i sina direktiv till delegationen, men utan närmare förhållningsorder i övrigt. Om delegationen kommer att lägga förslag på området kan inte Laura Hartman säga.

Samtidigt har regeringen presenterat en skrivelse om statsbidragen till kommunerna. På skolans område finns det cirka 50 insatser där regeringen använder riktade statsbidrag för att styra skolan och är i detta avseende den mest detaljstyrda delen av den offentliga sektorn. Förra året betalade staten ut 11,7 miljarder i riktade statsbidrag till skolorna. Av dessa gick 9,3 miljarder till kommunerna och 2,4 miljarder till friskolorna. Många bidrag nyttjas inte fullt ut, visar utvärderingen i regeringens skrivelse. Andra, som regeringens satsning på fler anställda i lågstadiet, nyttjas däremot till sista kronan. Nära 700 miljoner frös inne.

Namn på bidraget 

Tillgängligt belopp

miljoner kronor

Använt belopp 

miljoner kronor

Matematiklyftet  185 157
Läslyftet  81  71
Förstärkt elevhälsa  114 100
Försöksverksamhet i svenska
för nyanlända elever i grundskolan
 120  42
Samverkan för bästa skola  30  4
Mindre barngrupper i förskolan  415  270
Lärarlyftet II  220  40
Fler anställda i lågstadiet  1987  1987
Karriärtjänster för lärare  1287 1095
Maxtaxa och nattis 3664 3664
Statsbidrag vuxenutbildning 418 412
Skapande skola 184 179
Summa 8705 8021

Källa: Regeringens skrivelse 2015/16:102

Anmärkning. Tabellen avser inte samtliga riktade statsbidrag till skolan. 

 

,

Forrige artikel Kristendom kan bli obligatoriskt i Danmark Næste artikel Slutsatser om frånvaro i skolan dröjer
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.