Regeringen sluter nytt avtal om skolans digitalisering

UTVECKLING. Nu sluts ytterligare ett avtal med SKR för att fortsätta med skolans digitalisering. Regeringen ska betala 5 miljoner kronor årligen för de olika uppdragen som SKR får genom avtalet.

Hösten 2017 tog regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering. För att realisera strategin, slöt regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) några månader efter beslutet.

Då arbetade SKR ut en handlingsplan med initiativ och aktiviteter efter att ha kartlagt behoven ute i skolorna. I mars 2019 lämnades den nationella handlingsplanen över till regeringen. I ett nästa steg utsågs Skolverket till sektorsansvarig myndighet när det gäller skolans digitalisering.

Men för att förverkliga målen i strategin vill regeringen fortsatt arbeta tillsammans med SKR. Därför sluts en ny överenskommelse mellan parterna.

Login