Muf Norrmalm: Pandemin får inte innebära slutet för jämlik utbildning

DEBATT. Det finns skolor som anstränger sig minimalt för att ställa om till distansundervisning och som därför inte fullföljer skolans uppdrag. För att motverka detta krävs tydliga direktiv från regeringen. Det skriver tre representanter för Muf Norrmalm. 

Verona Hevince
Ordförande, Muf Norrmalm
Esaias Gonzalez Hedin
Vice ordförande, Muf Norrmalm
Bienvenue Kulaluka
Ledamot, Muf Norrmalm


Bland ledsna treor som inte kan ta studenten och gymnasieelever som sörjer inställda sommarplaner finns det ett stort antal elever och lärare som oroar sig för bristande examinationsmöjligheter och betygsunderlag under coronakrisen. Det finns elever som knappt har möjlighet till en lugn studiemiljö hemma, något som skapar särskilt stora problem.

Problematiken grundar sig i att regeringen har gett skolor dispens för distansundervisning utan verktyg för att genomföra detta på ett likvärdigt sätt. Avsaknaden av centrala direktiv har medfört att skolorna just nu bedriver undervisning på olika sätt – något som riskerar att slå mot likvärdigheten mellan landets olika skolor.

Anstränger sig minimalt

För det första, skolor måste sluta använda de extraordinära omständigheterna som en ursäkt för att slippa anstränga sig. Gymnasieskolorna har behövt ställa om till distansundervisning, men illa fungerande skolor och de med ekonomiska problem har inte kunnat göra detta på ett sätt som upprätthåller kvaliteten i undervisningen.

Samtidigt har många välfungerande skolor fortsatt sin undervisning utan större bekymmer. Vissa skolor verkar ha anammat en mentalitet där de anstränger sig minimalt för att ställa om undervisningen, och skyller på den undantagstillståndsliknande tid vi befinner oss i.

Vi anser att de skolor som inte ställer om tillräckligt väl till distansundervisningen bör kritiseras.

Risk för fusk

För det andra, fusk måste i alla lägen motverkas. Den situation som råder kräver nya metoder för att ta fram betygsunderlag, genom exempelvis digitala examinationer. För många skolor är digitala metoder inget nytt, men det vittnas om att omställningen är svår, i synnerhet för dem utan tidigare erfarenhet av detta. Om de bekymmer som kan uppstå i ett klassrum tas i beaktande är det inte svårt att tänka sig hur stor risken för fusk blir när examinationerna sker på distans.

Skolverket bör säkerställa att skolor som ämnar genomföra prov digitalt har en genomarbetad strategi för att motverka fusk.

Ser mellan fingrarna

Slutligen, se inte mellan fingrarna vad gäller felaktig betygsättning. När det blir svårare att göra bedömningar och förekomsten av fusk sannolikt ökar påverkas elevernas betyg. Alla skolor kommer inte att på samma sätt väga resultaten mot risken att fusk förekommit. Den slutgiltiga bedömningen blir därför snedvriden.

Snarare än att ha en adekvat undervisning väljer några lärare i stället att se mellan fingrarna och godkänna elever trots att de saknar kunskap. Dagens gymnasieelever och framtida arbetskraft straffas hårt om detta tillåts förekomma.

Nationella prov till hösten

Skolor bör, till hösten, överväga inofficiella examinationer för att säkerställa korrekta betyg. Regeringen bör överväga att genomföra de nationella proven till hösten i stället och tillåta kostnadsfria prövningar för elever som gått ut trean under 2020.

Tydliga direktiv

Pandemin har tagit död på många gymnasieelevers sommarplaner. Oavsett hur svår krisen kan tänkas bli är skolans främsta uppgift fortfarande att förmedla kunskap, något vi anser att många skolor har svårt att leva upp till under rådande omständigheter.

Vi förväntar oss att regeringen genom Skolinspektionen tar initiativ till tydliga direktiv som lärare och elever kan förhålla sig till.

Forrige artikel Lärarförbundet: Sätt gränser för lärares arbetsbörda under krisen Lärarförbundet: Sätt gränser för lärares arbetsbörda under krisen Næste artikel Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar