Mest pengar till minst behövande skolor

STATSBIDRAG. Skolor med höga kunskapsresultat tar emot mest pengar av staten trots att avsikten med bidragen är den motsatta. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat bidrag i form av Lärarlyftet II, karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare, Matematiklyftet och Arbetsplatsförlagt lärande. Dessa, och andra specialdestinerade bidrag, uppgick 2013 till cirka 7 miljarder kronor (inklusive maxtaxan till förskolan på 3,7 miljarder kronor).

Men pengarna hamnar hos fel skolor: ”Såsom de granskade bidragen är utformade gynnar de inte ett deltagande av de huvudmän och skolor som relativt sett bäst behöver insatserna sett till kunskapsresultat”, skriver Riksrevisionen. Myndigheten menar att skolor som har låga kunskapsresultat i årskurs 9 ”generellt tar emot statliga bidrag i mindre utsträckning än skolor med höga kunskapsresultat”.

En anledning är regelverket. Skolverket, som sköter bidragsgivningen, kan inte rikta bidragen till vissa typer av huvudmän, alltså kommuner eller den som driver en friskola, enligt Riksrevisionen.

Login