Lagrådsremiss: Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär följande. Det bemyndigande i skollagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, ska upphävas. Det ska i stället införas bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i dessa årskurser och skolformer vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Lärarna vid berörd skolenhet ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. Rektorn ska snarast underrätta huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla beslutet till Statens skolverk. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska bemyndigas att meddela föreskrifter om när en rektor som avser att fatta ett beslut om tidigare betygsättning senast ska fatta ett sådant beslut inför ett läsår. För de skolenheter och årskurser som beslutet omfattar ska inte skollagens krav på att upprätta individuella utvecklingsplaner gälla.

Login