L: Socialliberalerna tar ställning för eleverna som stör

REPLIK. Tvärtemot vad debattörerna för fram så vill Liberalerna öka Skolinspektionens mandat. Däremot är det hög till att lägga ner BEO, en myndighet som driver ärenden mot lärare som jobbar för studiero, skriver Roger Haddad (L).

Roger Haddad (L)
Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson


Tvärtemot vad debattörerna för fram så vill Liberalerna, till skillnad från andra partier, inte lägga ner Skolinspektionen. Förslag om att avveckla myndigheten lämnades till regeringen i juni 2018 och från vår sida är budskapet tydligt – den utredningen ska ligga kvar i papperskorgen.

Det var dessutom Liberalerna som 2009 inrättade Skolinspektionen, och vi menar att den generellt har fungerat väl. Vi driver aktivt frågor kring resursförstärkningar i riksdagen så att Skolinspektionen kan upprätthålla en hög aktivitet när det kommer till tillsyn och, inte minst, de oerhört viktiga kvalitetsgranskningarna.

Utöka Skolinspektionens mandat

Min skolpolitiska erfarenhet har bekräftat hur centralt och avgörande det var varit i vissa kommuner eller enskilda skolenheter att Skolinspektionen varit där och granskat utbildningens kvalitet. Effekterna av de granskningarna har visat att huvudmän tvingas prioritera skolan, eleverna och lärarna.

Liberalerna har också återkommande och aktivt lämnat förslag på hur vi vill utöka Skolinspektionens mandat och befogenheter att ingripa mot friskolor som drivs av extremister.

Vi har också nyligen fått in liberala krav i en utredning som ska titta på hur inspektionen enklare ska kunna lägga ner verksamheter, fristående som kommunala, med omfattande och återkommande brister i kvaliteten.

Kritiska till BEO

Däremot har vi lagt förslag om att funktionen Barn-och elevombudet (BEO) ska avvecklas omgående. Förslaget behandlas i riksdagen i skrivande stund. Vi är väldigt kritiska till hur denna myndighet, införd av Socialdemokraterna våren 2006 och där chefen utses direkt av regeringen, agerat de senaste åren gentemot lärare som ingripit mot stökiga elever.

Oseriöst 

Sex av tio lärare uppger att de avstår från att ingripa mot stöket i skolan. Att allt fler elever störs av andra elever i sin undervisning bekräftas återkommande i Skolenkäten som Skolinspektionen tar fram.

Det är inte seriöst av debattörerna att dels påstå felaktigheter om vad vi vill göra, men dessutom ensidigt ta parti för de elever som stör i klassrummen och som anser sig kränkta av lärare som agerat för att upprätthålla ordningen i skolan.

Hög tid att sätta stopp

Slutligen – alla elever ska i första hand vända sig till huvudmannen för att påtala brister, inte till Statens skolinspektion. Om de inte är nöjda ska de vända sig till den nationella nivån. Denna vår uppfattning delas också av Skolinspektionen och Lärarförbundet och vi har också föreslagit det i en riksdagsmotion.

Studiero och trygghet är helt avgörande för en fungerande skolverksamhet, och när de stökiga eleverna får skadestånd och hjälp av BEO att driva ärenden mot lärare som ingripit är det hög tid att sätta stopp för denna funktion.

Forrige artikel "Förminska inte ungas engagemang" Næste artikel Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona