KDU: Ordningsbetyg ger läraren mer tid till undervisning

DEBATT. Inrätta ordningsbetyg för att få bukt med den så kallade flumskolan. Detta skulle minska stöket i klassrummen och befästa lärarens roll som ledaren i klassrummet, skriver KDU:s Samuel Dalevi.

Av: Samuel Dalevi
Utbildningspolitisk talesperson KDU och lärarstudent
 

Den svenska skolan har under senare år blivit allt stökigare. Sen ankomst ökar, mobiler stör undervisningen och kränkande behandling blir allt vanligare. Förutom att leda till sjunkande resultat för elever blir också arbetsmiljön för lärare sämre. För att få en bättre arbetsro och en tryggare skolgång behövs ett verktyg för att markera hur viktigt det är med ordning och reda i klassrummen. Vi i KDU menar att ett införande av ordningsbetyg skulle göra miljön i skolan mindre stökig och därmed höja elevernas betyg. Utöver det behövs också mer utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare.

Sverige har dåliga PISA-resultat 

I internationella jämförelser som PISA har Sverige gått från goda resultat till betydligt sämre, något som den dåliga arbetsron i klassrummen bidragit till. Det är viktigt att behandla varandra med respekt, något som också bör markeras av skolorna. Det som kan komma att påverka ordningsbetyget är om man kommer i tid, hur man beter sig mot sina klasskamrater och hur man bemöter sina lärare. Mycket behöver göras, men detta är ett steg i rätt riktning som sänder ut en viktig signal.

Stökiga miljön leder till sämre skolresultat 

I fjol mottog skolinspektionen nästan 2000 anmälningar om kränkande behandling. Vidare visar en enkätundersökning att över hälften av niondeklassarna upplever att andra elever stör undervisningen. Dessutom visar rapporter från bland annat OECD och PISA att den svenska skolan har problem med bland annat skadegörelse, ovårdat språk och sena ankomster. Den stökiga miljön leder till otrygghet, sämre arbetsro och sjunkande resultat. Ordning och reda måste råda för att svenska elever ska kunna förbereda sig på arbetslivet och inte gå miste om viktig kunskap.

Läraren ska vara chef i klassrummet 

Även lärare påverkas när skolan drabbas av oreda eftersom att tid för undervisning istället behöver läggas på att upprätthålla studiero. Detta leder till att fler väljer bort läraryrket, vilket kan få allvarliga konsekvenser då det redan idag råder lärarbrist. Slutligen riskerar även bristande ordning att sända ut signaler till eleverna att det som lärs ut i skolan inte är så viktigt. Vi anser därför att det bör införas mer utbildning i konflikthantering och ledarskap för landets lärare, både på lärarprogrammet och som vidareutbildning i yrkeslivet. Ledarskapet i kombination med ordningsbetyg befäster lärarens roll som chef i klassrummet på ett bättre sätt.

Ordning och kunskap ska ligga i fokus 

Skolans utmaningar är många, varav arbetsron är ett utav dom. För att vädra ut det som brukar kallas för flumskolan behöver ordning och kunskap vara i fokus så att eleverna får den utbildning som de förtjänar. Vi i KDU menar ordningsbetyg skulle skicka en viktig signal till alla som är en del av skolmiljön hur viktigt det är att bemöta varandra med respekt. Att komma i tid, bemöta sina klasskamrater på ett värdigt sätt och att lyssna på lärarens instruktioner är avgörande för att kunna ta till sig kunskaper som behövs i arbetslivet.

Forrige artikel Gröna studenter: Detta borde utredaren ha föreslagit Gröna studenter: Detta borde utredaren ha föreslagit Næste artikel FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.