Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna

DEBATT. Vi måste pressa tillbaka utanförskapet. Alla barn förtjänar en bra start i livet, därför bör vi införa föräldraskapsprogram i hela landet, stärka socialtjänsten och satsa mer pengar på polisen, skriver Johan Hultberg (M).

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot i socialutskottet


Socialtjänstens uppdrag är utmanande och dess ansvar omfattande. Dessvärre ser vi att socialtjänsterna runt om i Sveriges 290 kommuner har svårt att fullfölja sitt uppdrag på ett tillräckligt bra sätt. Bristerna och problemen är många. Lidande blir inte minst socialt utsatta barn som inte får det stöd och den hjälp de behöver och förtjänar.

Nu behöver politiken ta ett krafttag om socialtjänsten. Vi moderater föreslår bland annat en nationell handlingsplan för att stärka landets socialsekreterare och socialtjänsten i stort. Detta i kombination med ett reformpaket för att minska utanförskapet och underlätta social rörlighet.

Öka den sociala rörligheten

Som moderat har en jag positiv människosyn. Jag tror på den enskilde människans kraft, förmåga liksom ansvar för sitt eget liv. Sverige ska vara ett möjligheternas land där varje människa, oavsett bakgrund, kan förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential. Men i dag ser vi tyvärr hur utanförskap går i arv och hur många ungdomar saknar framtidstro.

Den sociala rörligheten måste öka i Sverige vilket förutsätter en stark arbetslinje och omfattande reformer för att höja kvaliteten i skolan och för att pressa tillbaka utanförskapet. Inte minst behöver vi knäcka gängkriminaliteten i våra utanförskapsområden och skapa ökad trygghet i hela landet. Därför prioriterar vi moderater satsningar på rättsväsendet i stort och på polisen i synnerhet. Det gör tyvärr inte regeringen och dess stödpartier C och L som nu i vårändringsbudgeten gör en besparing på polisen på hela 232 miljoner kronor.

Bättre uppföljning

Tack vare att riksdagen i höstas sa ja till M och KD:s gemensamma budget blir det i år stora och viktiga satsningar på skolan med bland annat utökad undervisningstid, språkförskola och mindre barngrupper i förskolan. Att säkra att våra barn och unga klarar skolan är den bästa vaccinationen mot utanförskap och framtida sociala problem.

Här krävs särskilda insatser för de barn som finns inom den sociala barn- och ungdomsvården. Skolresultaten för placerade barn är i dag mycket nedslående. Den senaste statistiken visade till exempel att knappt 60 procent av de familjehemsplacerade barnen uppnår gymnasiebehörigheter samma år som de slutar årskurs nio.

Vi moderater vill att regeringen snarast presenterar åtgärder som syftar till att socialtjänsten i samarbetet med skolan bättre ska följa upp och stödja placerade barns skolgång. Och vi vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur socialtjänsten kan bli bättre på att hjälpa utsatta familjer att se till att deras barn klarar skolan.

Goda investeringar 

Vi moderater har lagt en lång rad förslag för att stärka socialtjänsten och vi vill utveckla det förebyggande arbetet som socialtjänsten, ofta i samarbete med andra aktörer, bedriver. En majoritet i riksdagen kräver nu, på vårt initiativ, att regeringen agerar för att underlätta inrättandet av familjecentraler då det familjecentrerade arbetet visat sig vara mycket framgångsrikt.

Jag och Moderaterna är övertygade om att satsningar på tidiga och förebyggande insatser är goda investeringar. Regeringen är uppenbarligen av en annan uppfattning då man i vårändringsbudgeten stryker den satsning, som gjordes i M och KD:s budget i höstas, på föräldraskapsprogram. Föräldrar ska vara de viktigaste personerna i ett barn livs men att vara förälder kan vara svårt och utmanande. Därför vill vi att det ska finnas föräldraskapsprogram i hela landet.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill Moderaterna stötta föräldrar, stärka socialtjänsten och skapa en skola som rustar alla våra barn med goda kunskaper.

Forrige artikel Debatt: Tonåringar behöver börja skoldagen senare Debatt: Tonåringar behöver börja skoldagen senare Næste artikel Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots